Laxfisket

Skriftlig fråga 2006/07:1033 av Johnsson, Jeppe (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-04-13
Anmäld
2007-04-13
Besvarad
2007-04-18
Svar anmält
2007-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 13 april

Fråga

2006/07:1033 Laxfisket

av Jeppe Johnsson (m)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Enligt beslut i EU ska de så kallade drivgarnen vara helt borta i Östersjön efter den 1 januari 2008. Anledningen till utfasningen var bland annat oönskade bifångster av marina däggdjur.

Argument för förbud har varit bifångster av tumlare. Det saknas vetenskapliga undersökningar om tumlarens eventuella utbredning i Östersjön. Beslutet om utfasning av de så kallade drivgarnen bygger inte på vetenskaplig grund, något som är en grundpelare i övrigt i den gemensamma fiskeripolitiken.

De tumlare som fanns tidigare försvann definitivt under de stränga isvintrarna på 1940-talet. Det faktum att Östersjön med jämna mellanrum fryser till är ett tillräckligt argument för att det inte kan finnas ett permanent bestånd av tumlare i Östersjön.

Ett drivgarnsförbud kommer att drabba de traditionella laxgarnen, men även sillgarn och siklöjegarn, redskap som definitivt inte kan få de påstådda bifångsterna.

De så kallade drivgarnen är det enda redskapet som under hela året fungerar för laxfiske i det egentliga Östersjön. Det finns inget alternativt redskap som går att använda för att vi ska kunna ta upp den laxkvot som vi tilldelats. Polen driver på hårt för att få en definition av laxgarn som möjliggör fortsatt fiske och har redan köpt upp stora mängder drivgarn från bland annat svenska laxfiskare. Ryssland erkänner över huvud taget inte EU:s beslut och kommer att fortsätta att använda sina garn.

Avser jordbruksministern att vidta åtgärder för att tillsammans med Polen och övriga laxfiskande EU-länder driva frågan om en omprövning av drivgarnsförbudet?

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1033 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 18 april

Svar på fråga

2006/07:1033 Laxfisket

Jordbruksminister Eskil Erlandsson

Jeppe Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att tillsammans med Polen, och övriga laxfiskande EU-länder, driva frågan om en omprövning av drivgarnsförbudet.

Jag är medveten om att det råder delade meningar om förekomsten av tumlare i Östersjön och om effekterna av drivgarnsförbudet. Därför innehåller beslutet från 2004 detaljerade bestämmelser om övervakning och utvärdering baserade på information från medlemsländerna. Enligt förordningen ska medlemsstaterna årligen redovisa hur regleringarna fungerar.

EU-kommissionen ska under 2007 leverera en utförlig rapport till medlemsländerna, bland annat efter hörande av vetenskaplig och teknisk expertis. Rapporten ger nödvändig information för att överväga om, och i så fall vilka, ändringar av 2004 års beslut som bör göras. Då bör det finnas ett skarpare beslutsunderlag än det som finns för närvarande.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.