Till innehåll på sidan

Lavinprognoser i Sverige

Skriftlig fråga 2013/14:429 av Romson, Åsa (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2014-02-18
Anmäld
2014-02-18
Besvarad
2014-02-26
Svar anmält
2014-02-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 18 februari

Fråga

2013/14:429 Lavinprognoser i Sverige

av Åsa Romson (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Nu går Sverige mot ytterligare ett sportlov utan lavinprognoser för den svenska fjällkedjan. Många skidlystna familjer åker snart till skidanläggningar och fjällområden. Regeringens senfärdiga agerande gör dock att både denna och nästa vinter kan bli utan heltäckande lavinprognoser.

Alla bergsländer i Europa och Nordamerika har lavinprognoser eftersom de enligt expertisen höjer kunskapsnivån och räddar liv. Men Sverige är ett undantag. Svenskar är sedan länge överrepresenterade i den internationella olycksstatistiken kring laviner, och för den svenska fjällkedjan saknas heltäckande lavinbedömningar.

Ett pilotprojekt av Naturvårdsverket gjorde att vi vintern 2012 fick svenska lavinprognoser för den svenska fjällkedjan. En utvärderingsrapport visade gott resultat, men projektet avbröts ändå.

”Vi efterfrågar ett snabbt politiskt beslut från miljöminister Lena Ek, som klargör myndighetsansvaret och som innebär att arbetet med lavinprognoser fortsätter snarast möjligt”, skrev företrädare för STF och Svenska Liftanläggningars Organisation i en debattartikel i december 2012.

Ett återupptaget lavinprognosprogram förutsätter en budget och tid för planering. Det regeringen har gjort är att tillsätta en utredning. Den ska dock inte vara klar förrän i september, enligt direktiven. Det gör det mycket svårt att ha lavinprognoser inför nästa vinter.

Jag har följande fråga:

Vad gör ministern för att säkerställa att det verkligen finns lavinprognoser för den svenska fjällkedjan åtminstone till nästa vinter?

Svar på skriftlig fråga 2013/14:429 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 26 februari

Svar på fråga

2013/14:429 Lavinprognoser i Sverige

Miljöminister Lena Ek

Åsa Romson har frågat mig vad jag gör för att säkerställa att det verkligen finns lavinprognoser för den svenska fjällkedjan åtminstone till nästa vinter.

Jag vill börja med att konstatera att man som skidintresserad inte behöver oroa sig för att turista i en svensk skidanläggning. De skidanläggningar som har lavinproblem gör varje morgon en bedömning av lavinfaran. Bedömningen görs av utbildade och kunniga människor och gäller för backarna samt för offpist-områdena närmast liftarna.

Skillnaden mellan lavinprognoser och en liftanläggnings bedömning av lavinfaran är att en lavinprognos gäller för ett större område och berättar hur lavinfaran kommer att utvecklas de närmaste dagarna.

Naturvårdsverket och SMHI genomförde för två vintrar sedan ett pilotprojekt om lavinprognoser för de svenska fjällen. I projektets slutrapport konstaterades att projektet varit framgångsrikt men också att ansvaret för denna typ av verksamhet behövde tydliggöras bättre.

Det är just därför som jag har uppdragit åt Naturvårdsverket att utreda frågan om lavinprognoser för den svenska fjällkedjan. Det är inte seriöst att gå vidare utan att först noga ha utrett behovet, relevansen och det eventuella myndighetsansvaret för sådana prognoser. Uppdraget till Naturvårdsverket är logiskt uppbyggt för att vi ska få det underlag vi behöver för att kunna ta ställning. Verket ska analysera både huruvida det föreligger ett konkret behov av att producera lavinprognoser för den svenska fjällkedjan och vilka förutsättningarna är för att kunna producera relevanta och tillförlitliga prognoser. Verket ska vidare analysera om det är skäligt att staten helt och hållet ansvarar för lavinprognoser och redogöra för vilka förutsättningar relevanta myndigheter i så fall har för att ansvara för produktion och tillhandahållande av sådana prognoser. Naturvårdsverket ska även redogöra för kostnader och lämna förslag på finansiering samt utreda och föreslå eventuella samverkansmöjligheter med andra länder och med näringslivets organisationer samt turistorganisationer kring produktion, tillhandahållande och finansiering av lavinprognoser.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 september 2014. Jag ser fram emot rapporten. Jag tycker att det är viktig att förbättra informationen för alla som besöker fjällen liksom för de aktörer som är involverade i friluftslivet och fjällturismen. Dessutom tycker jag att det är viktigt att fatta beslut utifrån väl underbyggda fakta.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.