Till innehåll på sidan

Lagförslag i Irak som kan tillåta barnäktenskap

Skriftlig fråga 2017/18:606 av Roza Güclü Hedin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-01-19
Överlämnad
2018-01-22
Anmäld
2018-01-23
Svarsdatum
2018-01-31
Sista svarsdatum
2018-01-31
Besvarad
2018-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Religiösa samfund i Irak ska enligt nytt lagförslag själva kunna besluta om vilka som får gifta sig. Detta väcker såväl ilska som oro och förtvivlan i civilsamhället, som tidigare stått emot ett liknande förslag, och hos organisationer som jobbar med barns och kvinnors mänskliga rättigheter. Irak har en relativt progressiv äktenskapslagstiftning från 1959 där bland annat giftasåldern är 18 år. Äktenskap ingångna utanför rättsväsendets kontroll är förbjudna och straffas med fängelse eller böter enligt rådande ordning. Nu vill flera konservativa shiitiska parlamentsledamöter ändra den ordningen genom att stryka delar av lagen och samtidigt göra ett antal tillägg till den. Förslaget skulle ge de religiöst lärda hos muslimska trossamfund, såväl shia- som sunniorienterade, rätten att själva godkänna äktenskap utformade utifrån sina egna rättsläror. Man vill också inrätta en särskild familjerättsdomstol som ska hantera ärendena. Det finns flera oroande följder om förslaget skulle gå igenom. Bland annat skulle det bli tillåtet att gifta sig vid en lägre ålder, ända ned till nio års ålder hos de samfund där det finns jurisprudens som tillåter det. Det skulle också innebära att man lättare kan inskränka den gifta kvinnans rättigheter vid en eventuell skilsmässa. 

Denna utveckling är oroande. Sverige gör både militära insatser och civila biståndsinsatser i Irak. Vi stöttar också genom FN och EU. Vi bör därför ställa krav och uppmana Irak att inte undergräva principen om Irak som en stat med ett system av lagar och rättigheter som gäller alla och inte har sin utgångspunkt i vilken religion du har. 

Med anledning av ovanstående är min fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka initiativ tänker utrikesministern ta för att markera att detta lagförslag inte är förenligt med principerna för grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive barns och kvinnors rättigheter?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:606 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:606 av Roza Güclü Hedin (S)
Lagförslag i Irak som kan tillåta barnäktenskap

Roza Güclü Hedin har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att markera att ett irakiskt förslag om ändrad äktenskapslag inte är förenligt med principerna för grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive barns och kvinnors rättigheter.

Jag delar Roza Güclu Hedins uppfattning att det aktuella lagförslaget om att ändra Iraks äktenskapslagstiftning skulle innebära en allvarlig försämring av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Sveriges ambassad i Irak har tillsammans med FN, andra EU-medlemsstater och lokala organisationer tagit upp frågan med irakiska företrädare. I dessa samtal har vi uttryckt oro för förslagets eventuella följder och framfört att det strider mot Iraks internationella åtaganden. Förslaget har dessutom mötts av omfattande inhemsk kritik, exempelvis fredliga demonstrationer i Bagdad. Sverige tar fortsatt upp förslaget med Irak och framhåller att det skulle innebära en kränkning av barns rättigheter.

Sveriges regering för en feministisk utrikespolitik och driver konsekvent frågan om alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna i Irak. Situationen för de mänskliga rättigheterna i landet är mycket oroande. Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Irak från 2017 beskriver ingående de problem och utmaningar som landet står inför, inklusive flickors och kvinnors eftersatta rättigheter.

Sveriges regering beslutade 2017 om en femårig utvecklingsstrategi för Irak om en miljard svenska kronor. Utvecklingsstrategin har jämställdhet som ett huvudmål. Svenska insatser syftar till ökad respekt för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter samt till ökat deltagande för kvinnor i demokratiska och fredsbyggande processer.

Stockholm den 31 januari 2018

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.