Till innehåll på sidan

Kulturpolitik i regeringsförklaringen

Skriftlig fråga 2008/09:10 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-09-17
Anmäld
2008-09-22
Besvarad
2008-09-24
Svar anmält
2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 17 september

Fråga

2008/09:10 Kulturpolitik i regeringsförklaringen

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Många var de kulturutövare som hade skruvat upp förväntningarna inför det att statsministern skulle avge regeringsförklaringen inför det nu inledda riksdagsåret. Förväntningarna var tydliga inte minst för att halva mandatperioden har gått och för att kulturpolitiken ännu inte fått någon synlig roll i alliansens samlade politik. Man hade hoppats att inför det kommande riksdagsåret så skulle kulturpolitiken få en tydligare och mer framträdande roll. Fullt förståeligt blev besvikelsen total när det visar sig att ordet kultur över huvud taget inte nämndes i regeringen Reinfeldts regeringsförklaring. Inte med en stavelse i ett långt anförande ville statsministern markera att regeringen ser kulturen som ett viktigt politikområde. Trots att regeringsförklaringen är hela regeringens avsiktsförklaring inför det kommande riksdagsåret.

Med anledning av att regeringsförklaringen saknade en viljeinriktning inom kulturens område vill jag fråga kulturministern vad hon avser att vidta för åtgärder för att kulturpolitiken ska få en mer framträdande roll i regeringens samlade politik.

Svar på skriftlig fråga 2008/09:10 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 24 september

Svar på fråga

2008/09:10 Kulturpolitik i regeringsförklaringen

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Lars Wegendal har frågat mig vad jag avser att göra för att kulturpolitiken ska få en mer framträdande roll i regeringens samlade politik.

Frågan är ställd mot bakgrund av att ordet kultur inte finns med i regeringsförklaringen den 16 september 2008.

Kulturen är inte ett isolerat område utan ett grundläggande element i utvecklingen av hela vårt samhälle. En viktig del av regeringens politik är därför att integrera kulturpolitiska aspekter i andra politikområden. Som exempel kan jag nämna samarbetet mellan kulturpolitik, regional tillväxtpolitik och näringspolitik. Tre seminarier – det tredje så sent som i fredags – har genomförts, där jag tillsammans med näringsministern varit värdar. Kulturens ökade betydelse inom biståndspolitiken och Skapande-skola-satsningen är andra exempel på denna tvärsektoriella inriktning av kulturpolitiken.

Sedan regeringen tillträdde för två år sedan har omfattande satsningar dessutom skett inom det specifikt kulturpolitiska utgiftsområdet, för kulturinstitutioner, för konstnärernas villkor etcetera. Listan över satsningar blir alltför lång för att nämnas här, men jag förutsätter att Lars Wegendal som ledamot av kulturutskottet har kännedom om dessa.

I den budgetproposition som presenterades i måndags går regeringen vidare med breda insatser inom kulturområdet, för barn och unga, för kulturarvet och för den nyskapande kulturen. Vi fortsätter också arbetet för att förstärka kulturaspekterna inom andra politikområden.

Jag håller inte med om att kulturen inte har någon synlig roll inom alliansens samlade politik. De faktiska resultaten visar på motsatsen. Jag rekommenderar Lars Wegendal att läsa budgetpropositionen i stället för att räkna hur ofta ordet kultur nämns i det ena eller andra sammanhanget.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.