Kritiserad användning av bredbandspengar

Skriftlig fråga 2021/22:934 av Per Schöldberg (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-01-27
Överlämnad
2022-01-27
Anmäld
2022-01-28
Svarsdatum
2022-02-09
Sista svarsdatum
2022-02-09
Besvarad
2022-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

I utgiftsområde 22 Kommunikationer, 2:5 Driftssäker och elektronisk kommunikation avsätter regeringen närmare 1,6 miljarder kronor för att accelerera bredbandsutbyggnaden över hela landet. Uppdraget ligger på Post- och Telestyrelsen, PTS, att bevilja företag dessa medel. Ett enskilt företag – Open Infra Core – har fått cirka 900 miljoner kronor, det vill säga största delen av de samlade medlen för 2021.

Smålandsposten rapporterar detta, och skriver i ett antal djuplodande artiklar om stor besvikelse och frustration över missförhållanden. Enligt mediegranskningen framkommer att företaget i fråga har cirka 640 anmälningar på sig hos Konsumentombudsmannen och Allmänna reklamationsnämnden. Konsumentverket gör bedömningen att Open Infra Core har handlat i strid med marknadsföringslagen. Privatpersoner som har beställt bredband hamnar i kläm. Även missförhållanden vad gäller löner hos utländska underentreprenörer beskrivs i artikelserien.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Är statsrådet informerad om förhållandena, och i så fall, vilka slutsatser dras och vilka åtgärder planeras med anledning av uppgifterna i Smålandsposten?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:934 besvarad av Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

I2022/00231 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:934 av Per Schöldberg (C)
Kritiserad användning av bredbandspengar

Per Schöldberg har frågat mig om jag är informerad om förhållandena, och i så fall, vilka slutsatser dras och vilka åtgärder planeras med anledning av uppgifterna i Smålandsposten.

Smålandsposten har bl.a. rapporterat om att Open Infra Core, som beviljats en stor andel stödmedel av Post- och telestyrelsen (PTS) för bredbandsutbyggnad, på två år har anmälts 640 gånger till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Konsumentverket.

För regeringen är det är viktigt att utbyggnaden av snabbt bredband kan ske i fortsatt hög takt och det är olyckligt när enskilda konsumenter drabbas av leveransförseningar eller att anslutningen till och med uteblir.

När det gäller dröjsmål med leverans kan som exempel nämnas att det finns särskilda regler om reklamation m.m. som under vissa förutsättningar ger konsumenter rätt till ersättning för skador och att häva avtalet. Konsumentverket har i samråd med fiberbranschen publicerat en vägledning om hur ett antal grundläggande konsumenträttsliga bestämmelser kan tolkas i fråga om avtal om fiber.

Det nationella stödsystemet för bredbandsutbyggnad regleras i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. PTS är ansvarig myndighet för det bredbandsstödet i enlighet med den förordningen. Inom ramen för detta utfärdar myndigheten villkor för stöd samt utövar tillsyn över att villkoren följs. Enligt nämnda förordning ska en mottagare av stöd, på myndighetens begäran, lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stödet har beviljats för. Om stödmottagaren inte uppfyller villkoren blir den återbetalningsskyldig. På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen (1975:635) utgå.

Det är viktigt att stödet är effektivt och att det bidrar till att regeringens bredbandmål nås. Enligt regleringsbrevet för 2022 ska PTS sammanställa bl.a. i vilken mån återkrav av stödmedel skett till följd av att stödmottagare inte uppfyllt villkor för stöd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i februari 2023.

Stockholm den 9 februari 2022

Khashayar Farmanbar

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.