Till innehåll på sidan

Kriminellas vägspärrar och kontroller av individer

Skriftlig fråga 2019/20:2079 av Johan Pehrson (L)

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2020-08-31
Överlämnad
2020-08-31
Anmäld
2020-09-03
Sista svarsdatum
2020-09-09
Svarsdatum
2020-09-10
Besvarad
2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Gängvåldet är ett hot mot hela rättssamhället. Så sent som denna vecka rapporterar medierna om att ett kriminellt gäng upprättat egna vägspärrar i Göteborg.

Kriminella gäng försöker ta över kontrollen över hela bostadsområden. Deras regim och konflikterna mellan de olika gängen minskar friheten och skapar otrygghet i hela Göteborg.

Detta är en företeelse som måste mötas med kraftfulla reaktioner från samhället. Det är viktigt att klarlägga i vilken utsträckning detta förekommer i hela Sverige och ge rättsväsendet de verktyg som behövs.

Polisen har år efter år tagit fram rapporter på utsatta och särskilt utsatta områden. Det handlar om områden där kriminella har en sådan påverkan att effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de kriminella gängen ska stoppas från att kontrollera och begränsa människors rätt att röra sig fritt i och mellan bostadsområden?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2079 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)Ju2020/03063/POL

Ju2020/

03099

/POL

Ju2020/03108/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2059 av Thomas Morell (SD) Åtgärder mot gängvåldet, fråga 2019/20:2079 av Johan Pehrson (L) Kriminellas vägspärrar och kontroller av individer samt fråga 2019/20:2086 av Marléne Lund Kopparklint (M) Gängkrigens spridning ut i landet

Thomas Morell har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att bekämpa den ökande trenden av skjutningar och andra våldshandlingar i samhället. Vidare har Johan Pehrson frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de kriminella gängen ska stoppas från att kontrollera och begränsa människors rätt att röra sig fritt i och mellan bostadsområden. Slutligen har Marléne Lund Kopparklint frågat mig vilka insatser jag ämnar presentera för att stoppa och motverka de brutala gängkrigen ute i landet.

Jag och regeringen arbetar brett och kraftfullt mot den grova och organiserade brottsligheten och har inga planer på att slå av på takten. Med 34-punktsprogrammet genomför vi det största paketet mot gängkriminaliteten någonsin i Sverige. Programmet omfattar åtgärder på både kort och lång sikt, inklusive nya verktyg för myndigheterna, hårdare straff och ett bättre brottsförebyggande arbete.

Rättsväsendet i Sverige har genomgått en omfattande utveckling de senaste åren. Regeringen bygger kraftigt ut Polismyndigheten och är nu halvvägs mot målet om 10 000 fler polisanställda år 2024. Enligt Polismyndighetens halvårsstatistik 2020 finns det nu fler poliser än någonsin tidigare i Sverige. Kriminalvården har byggts ut, straffen har skärpts för bl.a. allvarliga vålds- och vapenbrott och polisens kamerabevakning har ökat betydligt.

Och utvecklingen fortsätter. Kommande år planerar Polismyndigheten att sätta upp ytterligare 150 kameror vilket betyder att de har fördubblat antalet kameror på två år

I den proposition om förslag på ytterligare straffskärpningar för innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor som nyligen överlämnats till riksdagen är omständigheten att innehavet skett i en kriminell miljö ett kriterium som kan leda till hårdare straff än annars. Dessutom fick en särskild utredare i början av sommaren i uppdrag att bl.a. lämna förslag som innebär skärpta straff för brott med kopplingar till kriminella uppgörelser. Vidare utreds regler som innebär en utökad presumtion för häktning för brott som begås inom ramen för kriminella nätverk. Likaså utreds förslag som förbättrar polisens möjligheter att söka efter vapen och andra farliga föremål.

Regeringen skärper också påföljderna för ungdomar som begår brott. En ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning, införs vid årsskiftet. Nyligen har dessutom ett förslag remitterats om slopad straffrabatt för 18–20-åringar för brott med minimistraff ett års fängelse. För sådan brottslighet kommer, om förslaget genomförs, det dömas till längre och fler fängelsestraff.

Det är också mycket viktigt att den som har uppgifter att lämna vid en brottsutredning vågar vittna. Därför har vi tillsatt en utredning som ska analysera en rad olika frågor på området. Skärpta straff för övergrepp i rättssak och skyddet av och stödet till vittnen och deras anhöriga är några sådana frågor. Utredningens uppdrag ska redovisas senast i maj 2021.

Regeringen har alltså vidtagit ett stort antal åtgärder som riktas mot kriminella nätverk och de brott de begår, och fler åtgärder är på gång. Det arbetet kommer att fortsätta.

Stockholm den 10 september 2020

Mikael Damberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.