Till innehåll på sidan

kriminalisering av deltagande i terrororganisationer

Skriftlig fråga 2003/04:1045 av Enochson, Annelie (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-04-05
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Anmäld
2004-04-13
Besvarad
2004-04-22
Svar anmält
2004-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 5 april

Fråga 2003/04:1045

av Annelie Enochson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om kriminalisering av deltagande i terrororganisationer

I dag är kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten en högprioriterad fråga för Europa och övriga delar av världen. Den utgör en enorm utmaning för våra samhällen som kräver gemensamma krafttag för att hitta så effektiva lösningar som möjligt. Ett väldigt specifikt område inom ramen för den internationella brottsligheten är den internationella terroristverksamheten. Näst intill dagligdags faller oskyldiga människor offer för terrorns grymhet och brutalitet. Såväl i Israel som i USA eller Madrid. Ingen är undantagen det allt skoningslösare våldet. EU har därför skärpt lagstiftningen och kriminaliserat en rad terrororganisationer, bland annat den terrorstämplade organisationen Hamas, som ligger bakom rader av dödliga terrordåd mot israeler. Trots att Hamas anses vara en illegal terrororganisation inom EU är deltagande i eller stöd till organisationen inte olagligt i Sverige. Det gäller för övrigt deltagande i eller stöd till vilken annan terroristgrupp eller olaglig organisation som helst i Sverige. Denna flathet i svensk lag resulterar i att organisationens verksamhet kan fortgå år ut och år in, innefattande bland annat hathemsidesverksamhet såsom uppmärksammats nyligen. Kristdemokraterna anser att detta är oacceptabelt och har därför under flera år drivit frågan om att enskilds deltagande eller stöd till kriminella organisationer bör kriminaliseras.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att finna ett generellt grundlagsstöd för kriminalisering av enskilds deltagande i eller stöd till kriminella organisationer?

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1045 besvarad av

den 22 april

Svar på fråga 2003/04:1045 om kriminalisering av deltagande i terrororganisationer

Justitieminister Thomas Bodström

Annelie Enochsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att finna ett generellt grundlagsstöd för kriminalisering av enskilds deltagande i eller stöd till kriminella organisationer.

Deltagande i eller stöd till en kriminell organisation är redan i dag i många fall straffbart enligt svensk lag, till exempel genom brottsbalkens bestämmelser om medverkan, försök, förberedelse och stämpling till brott samt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. Straffansvaret kan omfatta till exempel den som bidrar till organisationens finansiering eller på något annat sätt främjar dess brottsliga gärningar.

Sverige uppfyller de åtaganden inom både EU och FN som rör deltagande i och stöd till kriminella organisationer. Den svenska regleringen på området är relativt långtgående och sträcker sig till och med i vissa fall längre än vad det internationella samarbetet kräver.

Det finns inte någon rättsakt på EU-nivå som innebär ett åtagande att kriminalisera rena förekomsten av en viss organisation. Däremot finns inom EU en lista med namn på individer och organisationer som EU bedömt som terrorister eller terroristorganisationer, däribland Hamas, vars tillgångar ska frysas. Sverige deltar i det samarbetet.

Frågan om en utvidgad kriminalisering av aktivt deltagande i eller stöd till sammanslutningar där allvarlig brottslighet förekommer har också utretts av en parlamentariskt sammansatt kommitté med samtliga riksdagspartier företrädda. En majoritet av kommitténs ledamöter fann dock att en sådan utvidgning, bland annat med hänsyn till den grundlagsfästa föreningsfriheten, inte borde ske (SOU 2000:88). Flertalet av remissinstanserna instämde i kommitténs bedömning.

Jag anser sammanfattningsvis att de svenska bestämmelserna om deltagande i eller stöd till en kriminell organisation är väl avpassade efter nuvarande förhållanden. De uppfyller också Sveriges internationella åtaganden. Jag kommer dock att följa utvecklingen i Sverige och internationellt. Som jag har nämnt i tidigare frågesvar tangerar frågan om att införa ett mer långtgående straffansvar den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Någon grundlagsändring, för att till exempel möjliggöra en kriminalisering av själva medlemskapet i en viss organisation, är inte aktuell.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.