Till innehåll på sidan

Krav på att omfattas av olika länders arbetslöshetsförsäkring utan avbrott

Skriftlig fråga 2016/17:1093 av Rikard Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2017-03-22
Överlämnad
2017-03-22
Anmäld
2017-03-23
Sista svarsdatum
2017-03-29
Svarsdatum
2017-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Olika hinder som skapar problem för människor som arbetar över gränserna i de nordiska länderna är ett prioriterat område både för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Ett sådant gränshinder gäller arbetslöshetsförsäkringen. Arbetstagare som får ett glapp i medlemsperioden i svensk A-kassa riskerar som det nu är att inte få rätt till den inkomstrelaterade ersättningen utan enbart till den lägre grundersättningen. Detta kan till exempel uppstå när någon börjar arbeta i ett annat nordiskt land än Sverige, eller när en gränsarbetare återvänder till Sverige och söker ersättning.

Ett hinder som hänger ihop med ovanstående är att gränsarbetare kan förlora rätten till ersättning om de ansöker om medlemskap i fel A-kassa. Detta borde enligt Gränshinderrådet kunna avhjälpas genom riktig och lättillgänglig information.

Gränshinderrådet har tagit upp dessa frågor som prioriterade i sitt arbete, och i den senaste årsrapporten framgår det att det vid arbetsmarknadsdepartementet i Sverige pågår en intern översyn av arbetslöshetsförsäkringen, som omfattar bland annat ovan beskrivna gränshinder. Det framkommer också i rapporten att en nordisk expertgrupp redan 2012 slog fast att det behövs ett förtydligande i lagstiftningen och att den danska arbetslöshetsförsäkringens så kallade åttaveckorsregel här kan fungera som vägledning.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

När kan de nordiska medborgarna förvänta sig att dessa gränshinder är lösta? 

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1093 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00670/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknads- och etableringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1093 av Rikard Larsson (S) Krav på att omfattas av olika länders arbetslöshetsförsäkring utan avbrott

Rikard Larsson har frågat mig när de nordiska medborgarna kan förvänta sig att två gränshinder som rör arbetslöshetsförsäkringen ska bli lösta.

Till att börja med vill jag framhålla att samarbetet med de nordiska länderna är viktigt och en väl fungerande arbetsmarknad är en del av detta. Det är därför av yttersta vikt att arbetslöshetsförsäkringen fungerar bra vid arbete över gränserna. Individer ska inte hamna i kläm och regeringens ambition är att lösa de gränshinder som går att lösa med nationell lagstiftning.

Vidare anser regeringen att det är viktigt med helhetslösningar, för att undvika en lagstiftning som är svår att tillämpa eller som inte är kompatibel med unionsrätten.

Det är också av vikt att rätt information finns lättillgänglig så att bristande information inte utgör hinder för rätt till ersättning vid arbetslöshet. Här ligger ansvaret hos berörda aktörer att lämna korrekt information till såväl gränsarbetare som arbetslösa.

Det är riktigt att det i Sverige pågår en översyn av arbetslöshetsförsäkringen som, till viss del, omfattar de frågor som Rikard Larsson omnämner. I en departementsskrivelse som remitterades i december (Ds 2016:47) föreslås att kravet på medlemskap i en arbetslöshetskassa under tolv sammanhängande månader, för rätt till inkomstrelaterad ersättning, förtydligas samt att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska kunna meddela föreskrifter om avbrott i medlemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från vid prövning av medlemsvillkoret.


Det är regeringens ambition att nya regler ska kunna träda i kraft under nästkommande år.

Stockholm den 31 mars 2017

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.