Till innehåll på sidan

körkortsprov

Skriftlig fråga 2000/01:1329 av Johnsson, Jeppe (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-06-05
Anmäld
2001-06-12
Besvarad
2001-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 1 juni

Fråga 2000/01:1329

av Jeppe Johnsson (m) till näringsminister Björn Rosengren om körkortsprov

Köerna för uppkörning är i dag längre än någonsin tidigare. Den som klarar sitt teoretiska prov i dag kan inte räkna med att få en tid för det praktiska provet förrän efter sommaren. Detta gäller i stora delar av landet. Stundande semestrar kommer dessutom att förvärra läget ytterligare.

I storstadsregionerna är väntetiderna längst. Väntetider på mer än fyra månader förekommer. Situationen är med andra ord fullständigt oacceptabel. Det sätt som Vägverkets förarprovsavdelning planerar sin verksamhet, har sedan länge passerat anständighetens gräns. Felet ligger inte ute på regionkontoren. Där gör personalen vad man kan för att korta köerna. Det är på central nivå som man inte har grepp över situationen.

Vilka åtgärder ämnar näringsministern vidta för att komma till rätta med de långa väntetiderna?

Svar på skriftlig fråga 2000/01:1329 besvarad av

den 14 juni

Svar på frågorna 2000/01:1328 om körkortsutbildningen, 1329 om körkortsprov och 1345 om körkortsproven

Näringsminister Björn Rosengren

Sven Bergström, (c) Jeppe Johnsson (m) och Göte Jonsson (m) har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att korta väntetiden för de som ska ta körkort.

Bakgrunden till frågorna är de långa väntetiderna för förarproven.

En riksdagsfråga med samma innehåll ställdes av Tuve Skånberg (kd) i mitten av december 2000. Jag redovisade då en rad åtgärder som Vägverket vidtagit för att komma till rätta med köproblemen. Vidare besvarade jag i mars 2001 en interpellation från Yvonne Andersson (kd) i samma fråga. Jag redogjorde då för de åtgärder som Vägverket vidtagit för att åtgärda problemet, vilka framgår i något förkortad form nedan.

Vägverket har under år 2000 genomfört totalt 345 000 teori- och förarprov, vilket innebar en ökning av det totala antalet genomförda prov med 26 000 jämfört med året innan. Trafikinspektörernas arbetsproduktivitet har ökat från 970 till 1 084 prov per manår. Godkännandefrekvensen vad gäller förarprov var oförändrad för trafikskoleutbildade (74 %) men sjönk för privatutbildade (från 51 % till 45 %). Trots att det totala antalet förarprov alltså har ökat har köerna till förstagångsprov ännu inte minskat i hela landet till nivån 1@3 veckor. Under våren har 17 nyutbildade inspektörer trätt i tjänst och till midsommar 2001 kommer ytterligare 21 att vara utbildade för tjänstgöring. Effekterna på köerna av nytillskottet av trafikinspektörer kommer man att kunna se först längre fram under året.

En bidragande orsak till de långa köerna är att alltför många dåligt utbildade körkortsaspiranter avlägger förarprov. Dessa underkänns i stor utsträckning och måste göra om provet. En körkortsaspirant som måste göra om förarprovet drabbas också av extra kostnader. För att minska kostnaderna för att ta körkort kommer Vägverket att informera ungdomar och föräldrar om betydelsen av en god körkortsutbildning. Vägverket kommer att betona vikten av att påbörja utbildningen redan i 16-årsåldern och göra det i samarbete mellan trafikskola, elev och handledare så att trafikskolegenomgångar varvas med övning privat under längre tid. Härigenom mognar körkortsaspirantens färdigheter i bilkörning tills det är dags att avlägga prov. För att korta köerna har Vägverket infört ett nytt bokningssystem från den 1 april 2001 som innebär att en körkortsaspirant får misslyckas två gånger med ordinarie väntetid @ därefter förlängs väntetiden. Avsikten är att ge kortare väntetider för välutbildade aspiranter.

För att höja körkortsutbildningens kvalitet kommer Vägverket att öka tillsynen över trafikskolorna och utveckla informationen till elever i gymnasieskolor. Vikten av kvalificerad förarutbildning med goda teoretiska kunskaper, erforderliga färdigheter och värderingar som förare kommer att ytterligare betonas. Avsikten är att eleverna ska vara väl förberedda som bilförare i en alltmer komplex trafikmiljö.

Vägverket har tidigare påtalat för regeringen att anslagsfinansiering av provningsverksamheten inte ger möjlighet till flexibel anpassning vid kraftig ökning av efterfrågan av provningstjänster. Efter den 1 januari 2001 är därför verksamheten avgiftsfinansierad.

Jag vill framhålla att jag delar frågeställarnas syn på behovet av att minska kötiderna för förarprov. Mot bakgrund av de åtgärder Vägverket vidtagit är jag i dag inte beredd att ändra på förutsättningarna för provningsverksamheten. Jag kommer dock även fortsättningsvis att noggrant följa att de åtgärder som vidtagits för att minska kötiderna till förarprov ger avsedd effekt.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.