Till innehåll på sidan

Körförbud för laddhybrider

Skriftlig fråga 2017/18:1230 av Gunilla Nordgren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-04-26
Överlämnad
2018-04-26
Anmäld
2018-04-27
Svarsdatum
2018-05-09
Sista svarsdatum
2018-05-09
Besvarad
2018-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Nyligen beslutade regeringen att man vill kunna ge kommunerna rätt att införa miljözoner. Nästa steg är att besluta om förändringar i trafikförordningen.

Debatten har därefter gått hög beträffande att dieselbilar ska kunna förbjudas. Detta är bilar som sålts som miljöbilar och där konsumenten har velat göra rätt, men nu sjunker andrahandsvärdet på dessa bilar.

Vad som inte har debatterats lika mycket är det faktum att förslaget från regeringen innebär att även laddhybrider ska kunna förbjudas i miljözon 3 år 2022.

Detta innebär att laddhybrider som uppfyller Euro 6, och som till allra största delen körs på ren el, kan förbjudas oavsett årsmodell; detta innebär att även de nyaste modellerna från 2018 ska kunna omfattas.

Laddhybrider är ofta ett alternativ för boende utanför storstäderna, på landsbygden, där det inte alltid finns kollektiva färdmedel och där de boende kanske har lång resväg till jobbet.

Laddstolpar i alla ära, men utbyggnaden av dessa lär inte vara heltäckande i hela landet, framför allt inte på landsbygden – inte ens år 2022.

Förslaget innebär att de som har köpt nya och mycket miljövänliga bilar, som till allra största delen körs på ren el, utestängs från att köra i miljözon 3. Detta skulle drabba laddhybrider som endast är fyra år gamla år 2022. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Avser ministern att verka för att de nyaste modellerna (2018) laddhybrider, som uppfyller Euro 6, inte ska kunna drabbas av körförbud i miljözon 3 från och med år 2022 ?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1230 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)N2018/02760/MRT

Näringsdepartementet

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1230 av Gunilla Nordgren (M)
Körförbud för laddhybrider

Gunilla Nordgren har frågat miljöministern om hon avser att verka för att de nyaste modellerna (2018) laddhybrider, som uppfyller Euro 6, inte ska kunna drabbas av körförbud i miljözon 3 från och med år 2022.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Låt mig klargöra vilka utgångspunkter regeringen haft vid utformningen av det nationella regelverket för miljözoner.

Problemen med lokala luftföroreningar orsakade av vägtrafiken är störst i storstadsområden och i vissa städer överskrids fortfarande miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Ofta kan det vara en enskild gata som är drabbad. Att man kan tackla problemen utifrån lokala förutsättningar är viktigt. Stockholms stad har i bred enighet efterfrågat möjligheten att hantera problemen med lokala luftföroreningar genom att införa nya miljözoner. 

Regeringen utformar nu ett nationellt regelverk som ger de kommuner som ser ett sådant behov möjlighet att införa miljözoner för lätta fordon. Det ska understrykas att det är kommunerna själva som avgör om och var miljözoner ska införas. Regleringen medger två nivåer av miljözoner för personbilar och tre för tyngre fordon, för att ge kommunerna möjlighet att anpassa införandet av miljözonerna för att så effektivt som möjligt minska problemen med dålig luft.

I miljözon klass 3 ställs de högsta kraven. Vid eldrift är personbilar av typen laddhybrid emissionsfria. Tekniska lösningar som gör det möjligt för föraren av en laddhybrid att välja eldrift finns också. Däremot är det i dag svårt att kontrollera att de går på eldrift i zonen. I miljözon klass 3 tillåts därför inga personbilshybrider. Miljözon klass 3 blir möjlig att införa för de kommuner som så vill redan 2020. Regelverket kan mycket väl komma att förändras över tid och regeringen avser att återkomma angående hur det kan anpassas i takt med den tekniska utvecklingen.

Stockholm den 8 maj 2018

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.