Till innehåll på sidan

Kompensation till rederier för ökade kostnader till följd av id-kontroller

Skriftlig fråga 2021/22:1474 av Anders Hansson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-04-20
Överlämnad
2022-04-20
Anmäld
2022-04-21
Svarsdatum
2022-04-27
Sista svarsdatum
2022-04-27
Besvarad
2022-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 9 mars föreslog Infrastrukturdepartementet i en promemoria införandet av obligatoriska id-kontroller vid resa med passagerarfartyg. En knapp vecka senare, den 15 mars, meddelades att regeringen ämnar föreslå möjlighet till återinförande av id-kontroller på buss, tåg och passagerarfartyg vid resor kortare än 20 nautiska mil till Sverige. Detta med anledning av den förväntade flyktingvågen från Ukraina.

Regeringen beslutade senare om att införa krav på obligatorisk id-kontroll för resor över 20 nautiska mil med passagerarfartyg, men att avvakta med införandet av id-kontroller på buss och tåg.

Mellan de nordiska länderna finns sedan länge ett stort resande med fartyg, inte minst är trafiken mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland betydande. Årligen reser cirka 30 miljoner människor med fartyg till och från svenska hamnar i utrikes trafik. Vid denna typ av resor åligger det rederierna att i enlighet med EU:s regler på området samla in personuppgifter över ombordvarande.

Från och med den 28 mars har rederierna således varit tvungna att utföra obligatoriska id-kontroller vid resor med passagerarfartyg över 20 nautiska mil. Att bygga upp en struktur och genomföra en fysisk id-kontroll av varje resenär är förenat med både stor administration och kostnader för rederierna. Dessutom orsakar det en stor irritation, inte minst hos våra grannländer, när svenska staten ålägger personal i andra länder att utföra vad som får jämställas med myndighetsuppgifter i andra länder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth följande:

 

Ämnar ministern vidta några åtgärder i syfte att kompensera rederierna för de ökade kostnader som införandet av id-kontroller medfört?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1474 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2022/00976 I2022/00977 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1473 Obligatoriska id-kontroller inom sjöfarten och 2021/22:1474 Kompensation till rederier för ökade kostnader till följd av id-kontroller, båda av Anders Hansson (M)

Anders Hansson har dels frågat mig om den initiala grunden för införande av kontrollerna, det vill säga förväntad flyktingvåg, inte ansågs föreligga för buss och tåg, på vilken grund infördes då kontroller på passagerarfartygen och dels om jag ämnar vidta några åtgärder i syfte att kompensera rederierna för de ökade kostnader som införandet av id-kontroller medfört.

I bakgrunden till frågorna nämns den ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) som syftar till att säkerställa att det görs id-kontroller på samtliga passagerare vid resa med passagerarfartyg över 20 nautiska mil.

Sedan tidigare finns bestämmelser om en skyldighet att uppgifter som registreras i passagerarlistor skulle föregås av en kontroll av giltig id-handling med fotografi. Men det gällde bara om det för passagerarfartygets resa fanns skäl att anta att uppgifter som lämnats utan att styrkas med id-handling kunde vara oriktiga. Syftet med passagerarlistorna är att vid en sjöolycka eller annan incident veta hur många passagerare som befinner sig ombord samt vilka dessa personer är. När en stor mängd människor på flykt nu rör sig genom Europa kan det innebära extra utmaningar att registrera korrekta uppgifter.

Den 22 mars 2022 beslutade regeringen att begränsningen som nämns ovan skulle tas bort. Ändringen trädde i kraft den 28 mars 2022. Alla passagerares id-handlingar ska därmed kontrolleras före ombordstigning. Kontrollen gäller dock inte för personer under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa en giltig id-handling med fotografi.

En konsekvens av förordningsändringen är att sjösäkerheten höjs, vilket innebär säkrare resor även för människor på flykt.

Ändringen i fartygssäkerhetsförordningen är tidsbegränsad och gäller fram till den 1 september 2022. Regeringen följer noga utvecklingen och har beredskap för att göra förändringar i den aktuella förordningen beroende på händelseutvecklingen.

Vad gäller frågan om eventuell kompensation till rederierna är det inte aktuellt i nuläget. Att säkra identiteten av passagerare är en viktig sjösäkerhetsfråga och en uppgift som merparten av aktörerna inom sjöfarten utförde redan innan den skärpta regleringen. Regeringen kommer fortsätta följa frågan noggrant.

Stockholm den 27 april 2022

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.