Till innehåll på sidan

Klimatomställningen och human rights due diligence

Skriftlig fråga 2020/21:2336 av Mattias Vepsä (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-03-25
Överlämnad
2021-03-25
Anmäld
2021-03-26
Svarsdatum
2021-04-07
Sista svarsdatum
2021-04-07
Besvarad
2021-04-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

I dag rapporterar flera medier om att en av Vattenfalls underleverantörer (det kinesiska bolaget Jinko) har deltagit i Kinas arbetsprogram i Xinjiangregionen.

Enligt Vattenfall har hela solcellsindustrin kopplingar till Xinjiangregionen och flera NGO:er menar att 1 miljon muslimer har förts bort till omskolningsläger i regionen. Sveriges Radio rapporterar att cirka 60 procent av världens solceller och solpaneler kommer från Kina och att kiselråvaran kommer från regionen Xinjiang.

Redan tidigare i våras har exempelvis Politico.eu uppmärksammat samma problem, och nu kommer alltså flera vittnesmål om slavarbete vid solcellsframställningen.

Klimatomställningen måste gå hand i hand med kampen för mänskliga och fackliga rättigheter. Vår omställning får inte luta sig mot ett system med modernt slaveri. Det är omoraliskt och fel. Hur svenska företag och statliga bolag agerar och vilka krav dessa ställer mot underleverantörer är därför väldigt viktigt.

För svenska konsumenter innebär detta att vi indirekt riskerar att stödja oseriösa företag och slaveri när vi tar klimatansvar och använder oss av rutavdrag för solceller eller får bonus för klimatbilar.

Jag har i riksdagen dels motionerat om behovet av en skärpning av upphandlingsreglerna så att vi på sikt har en 100-procentigt hållbar upphandlingspolitik, dels med min kollega Serkan Köse lagt en motion om att utreda en human rights due diligence-lag som skulle sätta press på både statliga bolag och andra företag att arbeta mer aktivt med mänskliga rättigheter, miljöfrågor och arbetsvillkor.

Klimatomställningen är vår största utmaning, men vi kan inte acceptera genvägar där arbetare här hemma eller i världen tvingas till slaveri eller där mänskliga rättigheter kränks.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Hur ser regeringens arbete ut för att säkerställa att svenska företag står upp för och driver på för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i hela världen?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2336 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21: 2336 av Mattias Vepsä (S) Klimatomställningen och human rights due diligence

Mattias Vepsä har frågat mig hur regeringens arbete ser ut för att säkerställa att svenska företag står upp för och driver på för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i hela världen.

Som utrikeshandelsminister är det viktigt för mig att verka för en handel som bygger både på en sund konkurrens och hållbara värdekedjor. Därvidlag lägger regeringen stor vikt vid socialt hållbart företagande och mänskliga rättigheter och för en aktiv dialog med företag, fackföreningar, arbetsgivarrepresentanter, civilsamhället och näringslivsorganisationer. I 2019 års plattform för internationellt hållbart företagande har regeringen uttryckt en tydlig förväntan på att svenska företag agerar hållbart och ansvarsfullt genom att arbeta för mänskliga rättigheter, jämställdhet, goda arbetsvillkor, miljö, klimat och korruptionsbekämpning. Företagens verksamhet skall inte orsaka, bidra eller vara kopplade till övergrepp eller kränkningar av mänskliga rättigheter.

Det råder ingen tvekan om att regeringen ser mycket allvarligt på de rapporter som framkommit om mänskliga rättigheter i Xinjiang provinsen. Regeringen har sedan ett flertal år etablerat ett CSR-center i Kina. CSR-centret vid ambassaden utgör en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte om hållbart företagande på central, regional och lokal nivå i Kina men även mellan svenska och kinesiska företag. CSR-centret kan även informera svenska företag om risker och utmaningar på den kinesiska marknaden kopplat till olika sektorer. I det arbetet är mänskliga rättigheter i arbetslivet en viktig och central fråga. Regeringen är även i dialog med svenska aktörer om upphandling från Kina och tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjorna.

Regeringen tar en aktiv roll i EU för att det på EU-nivå tas fram bindande regler för tillbörlig aktsamhet (’due diligence’) för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö i globala leverantörskedjor. En lagstiftning på EU-nivå får större effekt än nationell lagstiftning och underlättar för företagen att uppfylla de villkor som ställs eftersom de blir gemensamma för hela EU:s marknad.

Vidare stödjer regeringen arbetet med att genomföra FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter inklusive att fler länder ska anta nationella handlingsplaner precis som Sverige gjorde redan år 2015. Regeringen anser att FN-principerna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag bör ligga till grund för EU:s kommande lagstiftning på området.

Som initiativtagare och aktiv part verkar regeringen även för att Global Deal, som handlar om att stärka den sociala dialogen, får så stort genomslag som möjligt. Global Deal har i skrivande stund drygt 100 företag och länder över hela världen som har anslutit sig till detta initiativ. Att stärka den sociala dialogen är ett viktigt sätt för att driva på för goda arbetsvillkor och hållbart företagande. Något som gynnar både företag och arbetstagare.

Stockholm den 7 april 2021

Anna Hallberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.