Till innehåll på sidan

jämlik vård

Skriftlig fråga 2003/04:910 av Nilsson, Christin (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-03-15
Anmäld
2004-03-16
Besvarad
2004-03-24
Svar anmält
2004-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 15 mars

Fråga 2003/04:910

av Christin Nilsson (s) till socialminister Lars Engqvist om jämlik vård

Socialstyrelsen har undersökt hur vården ser ut inom olika landsting. Det är ingen positiv bild som ges ur jämställdhetssynvinkel. Bland annat konstaterar man att väntetiderna för operation för gråstarr ofta var längre för kvinnor @ med sämre livskvalitet som följd. Man fann även liknande mönster när det gäller andra medicinska åkommor som hjärtinfarkt och höftledsoperationer där kvinnor, i såväl insatta åtgärder och vårdtid som vårdresultat, har fått sämre vård än män. En talesperson för Socialstyrelsen menar att dessa skillnader inte är medicinskt motiverade; således är det rimligt att anta att den ojämlika vården beror på könstillhörighet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga vilka åtgärder socialministern avser att vidta för att göra vården jämlik.

Svar på skriftlig fråga 2003/04:910 besvarad av

den 24 mars

Svar på fråga 2003/04:910 om jämlik vård

Socialminister Lars Engqvist

Christin Nilsson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra vården jämlik.

Målet med hälso- och sjukvården är att alla ska ha tillgång till en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Detta innebär att jämställdhetsperspektivet måste ges uppmärksamhet. Regeringen har därför uppdragit åt Socialstyrelsen att i samverkan med huvudmännen och berörda myndigheter följa upp, analysera och redovisa könsskillnader inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetsområden. I uppdraget till Socialstyrelsen klargörs bland annat att styrelsen där den finner behov ska lämna förslag till åtgärder som kan bidra till ökad jämställdhet. Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 31 mars i år.

Socialstyrelsens nyligen publicerade lägesrapport för hälso- och sjukvården genomsyras av jämställdhetsaspekterna, till exempel avseende väntetider, vårdkvalitet och tillfredsställelse med vården. Det är viktigt att huvudmännen nu tar till vara kunskaperna om kvinnors och mäns skilda förutsättningar i den praktiska verksamheten.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.