Inspektionen för vård och omsorg

Skriftlig fråga 2015/16:1105 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-13
Överlämnad
2016-04-14
Anmäld
2016-04-15
Sista svarsdatum
2016-04-20
Svarsdatum
2016-04-26
Besvarad
2016-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I dag har regeringen lagt fram sin vårproposition och vårändringsbudget för 2016. Långsiktiga besked uteblir tyvärr gällande resurserna för välfärdens tillsyn, dess ordning och reda, som myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, arbetar med.

Regeringen och ansvarigt statsråds hantering av tillsynsmyndigheten Ivo gällande resurser och möjligheter att genomföra sitt uppdrag med kontinuitet är oacceptabel. Visserligen utökas resurserna kortsiktigt under 2016 med 10 miljoner kronor av en total budget omfattande 638 miljoner kronor. Det är ett kortsiktigt steg i rätt riktning. Detta anslag avser emellertid regeringen fortfarande att skära ned med ca 60 miljoner kronor för år 2017.

Ivo är den myndighet som har ansvar för tillsyn, tillståndsprövning och uppföljning av hälso- och sjukvården och socialtjänsten med inriktning på barn och familj, äldreomsorg, verksamheter för personer med funktionsnedsättning samt missbrukar- och beroendevård.

Den 15 december 2015 avslog riksdagen ett konkret förslag att utöka resurserna till Ivo med 47 miljoner kronor per år. Den 17 december 2015 fattade regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér beslut om en halvering av myndighetens frekvenstillsyn avseende bland annat HVB-hem.

Att utmaningarna har växt under året som gått framgår tydligt av bland annat myndighetens tillsynsrapport för 2015. Bland de brister och utmaningar Ivo lyfter fram kan nämnas att den enskilde i behov av samhällets stöd inte får den hjälp man behöver eller får hjälp för sent. Därtill att kommunernas insatser inte i första hand styrs av den enskildes behov.

Enligt uppgifter som framkom vid socialutskottets öppna utfrågning den
9 februari i år, från Ivos generaldirektör, samt i myndighetens budgetäskanden, är inte nuvarande resurser tillräckliga för att kunna utöva den kvalitetstillsyn som ska genomföras avseende hälso- och sjukvården samt övrig socialtjänst.

Enbart under de senaste månaderna har antalet ansökningar om att driva
HVB-hem ökat med 700 procent enligt uppgifter i vårpropositionen. Man kan fråga sig hur myndigheten ska kunna leva upp till sina uppdrag när vården och omsorgen, och i synnerhet socialtjänsten, är under extraordinärt tryck.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka analyser ligger till grund för att inte ompröva tillsynsmyndighetens långsiktiga resurser, dels om besluten att fortsätta besparingsbeting åren framöver och dra ned på resurser för Ivo avseende tillsyn och tillståndsprövning, dels om att halvera frekvenstillsynen bland annat på HVB-hem?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1105 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/02750/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1105 av Cecilia Widegren (M) Inspektionen för vård och omsorg

Cecilia Widegren har frågat Åsa Regnér vilka analyser som ligger till grund för att inte ompröva tillsynsmyndighetens långsiktiga resurser, dels om besluten att fortsätta besparingsbeting åren framöver och dra ned på resurser för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende tillsyn och tillståndsprövning, dels om att halvera frekvenstillsynen bland annat för hem för vård eller boende. Ansvaret för IVO faller på mig och därför besvarar jag frågan.

Det är mycket angeläget att IVO har resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag. I samband med att IVO inrättades beslutade den tidigare regeringen att myndigheten skulle få tillfälliga medel t.o.m. år 2016 för att utveckla administrativa system och it-system som bidrog till en mer effektiv tillsyn och ärendehantering.

Regeringen har nu gjort bedömningen att IVO behöver förstärkta resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inte minst mot bakgrund av de stora flyktingströmmarna. I Vårändringsbudgeten för 2016 har regeringen därför avsatt ytterligare 10 miljoner kronor för IVO:s verksamhet under detta år. Regeringen bedömer att det även finns behov av att se över IVO:s resurser på längre sikt, vilket också framgår av den Ekonomiska vårpropositionen. Regeringen återkommer i denna fråga i budgetpropositionen för 2017.

När det gäller frekvenstillsynen av verksamheter för barn och unga har frekvensen justerats till minst en gång per år för tillsyn av hem får vård eller boende (HVB), stödboenden och boenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det innebär endast en ändring av minimiskyldigheten och verksamheterna ska inspekteras flera gånger per år om det behövs. Ändringen medför att IVO får ett ökat utrymme att genomföra egeninitierad tillsyn som baseras på myndighetens egna riskanalyser inom prioriterade områden, t.ex. barn- och ungdomspsykiatri, boenden för personer med funktionsnedsättning och socialtjänstens myndighetsutövning.

Stockholm den 26 april 2016

Gabriel Wikström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.