Till innehåll på sidan

insatser för att utveckla Glasriket

Skriftlig fråga 2003/04:1313 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-06-04
Besvarad
2004-06-09
Svar anmält
2004-06-14
Anmäld
2004-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 4 juni

Fråga 2003/04:1313

av Lars Wegendal (s) till statsrådet Ulrica Messing om insatser för att utveckla Glasriket

Glasriket har problem. Förslaget att lägga ned Sandviks glasbruk i Hovmantorp är ett av de senaste exemplen. Det är ett hårt slag mot Glasriket samtidigt som vi vet att det är ett av Sveriges populäraste turistmål och ett fint uttryck för svensk hantverksskicklighet. En nedläggning får också negativa konsekvenser för andra företag och för till exempel handeln. Jag är övertygad om att Glasriket har en framtid och goda utvecklingsmöjligheter. Men det gäller då att ta till vara hantverksskickligheten och det konstnärliga kunnandet. Glasriket har en egen livskraft men det behövs också statliga insatser på olika områden. Att utveckla Glasriket är en viktig del både av regionalpolitiken och för att ytterligare utveckla den turism som får en alltmer central roll i regionen. En åtgärd som regeringen bör överväga är att tillsätta en nationell samordnare för glasindustrin.

Jag vill fråga statsrådet Ulrica Messing vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att Glasriket ska kunna utvecklas.

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1313 besvarad av

den 9 juni

Svar på frågorna 2003/04:1311, 1312 och 1313 om insatser för att utveckla Glasriket

Statsrådet Hans Karlsson

Tomas Eneroth, Carina Adolfsson Elgestam och Lars Wegendal har frågat statsråden Ulrica Messing, Leif Pagrotsky och mig vilka åtgärder vi är beredda att vidta för att förbättra möjligheterna till kompetensutveckling, för att stimulera den viktiga del av svenskt företagande som glasindustrin utgör, samt för att de kommuner som utgör Glasriket ska kunna utvecklas. Vi har kommit överens om att jag svarar på frågorna.

Jag vill börja med att säga att jag delar frågeställarnas övertygelse om att Glasriket har en framtid och goda utvecklingsmöjligheter. Samtidigt vill jag framhålla att jag förutsätter att de berörda företagen i Glasriket tar sitt ansvar för alla de människor som berörs av varslen.

Regeringen för en långsiktig och strategiskt inriktad politik för att utveckla näringsklimatet i Sverige. Den syftar främst till att skapa goda ramvillkor för företagande så att det samlade kunnandet, kapitalet och övriga tillgångar utnyttjas på bästa sätt. Satsningar på yrkesutbildning görs både långsiktigt inom ramen för utbildningspolitiken och för arbetslösa inom arbetsmarknadspolitiken. Regeringens arbete avser således i första hand att skapa goda basvillkor för alla branscher.

Regeringen bedriver också en aktiv politik för att ta till vara de olika tillväxtmöjligheter, som finns i hela landet, däribland Glasriket. En viktig utgångspunkt är den regionala utvecklingspolitik som beslutades av riksdagen hösten 2001. I denna politik har också turismen en betydelsefull roll.

Turistnäringen är betydelsefull för Glasriket därför att den stimulerar det lokala näringslivet samt utvecklingen av andra näringar och lokal service. Därför är jag inte förvånad över att insatser i Glasriket finns med som prioriterade åtgärder i de båda berörda länens regionala tillväxtprogram. För att få till stånd en positiv utveckling av den framtida turismen i Glasriket handlar det om, enligt min mening, bland annat om att utveckla marknadsföringen och att utveckla produkterna.

När det gäller situationen i Glasriket finns en högst levande dialog mellan Näringsdepartementet och berörda parter. Det är min förhoppning att inom kort återkomma i frågan om Glasrikets utveckling.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.