Insatser för återvändande

Skriftlig fråga 2015/16:702 av Mikael Cederbratt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-27
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Migrationsverket är mycket hårt belastat på grund av den rådande flyktingsituationen där man länge har tvingas hantera det mest akuta, som att ge människor på flykt tak över huvudet. Detta gör att andra delar av Migrationsverkets arbete har blivit lidande.

Moderaterna har länge drivit på att man i större utsträckning måste prioritera återvändande och att det ska bli en tydligare skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder har ministern vidtagit vad gäller återvändande som får ett nej på sin asylansökan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:702 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00796/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:702 av Mikael Cederbratt (M) Insatser för återvändande

Mikael Cederbratt har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit vad gäller återvändande som får ett nej på sin asylansökan.

Ett fungerande asyl- och mottagningssystem förutsätter att personer som har fått ett slutligt avslag på sin asylansökan återvänder till sina hemländer. Återvändande och arbete med verkställigheter är en prioriterad fråga för regeringen och åtgärder vidtas på området.

Ett förslag om att rätt till dagersättning och anläggningsboende för vuxna utan barn ska tas bort efter lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning har nyligen remitterats.

Regeringen har gett Migrationsverket de medel som myndigheten bedömt att den behöver för att klara sitt uppdrag och är beredd att tillföra mer resurser vid behov. Det har inneburit att Migrationsverket ökat sin personalstyrka kraftigt.

I regleringsbreven för 2016 har Migrationsverket och Polismyndigheten fått i uppdrag att med bistånd av Kriminalvården genomföra en försöksverksamhet med syfte att effektivisera återvändandet. Målet är att vistelsetiden för personer som är inskrivna i mottagandet och har lagakraftvunna av- eller utvisningsbeslut påtagligt förkortas genom att fler avlägsnandebeslut verkställs.

Regeringen verkar även för ett förbättrat samarbete med mottagarländer i fråga om återtagande av personer som ska återvända. Därutöver ses de rättsliga möjligheterna att effektivisera verkställighetsarbetet över.

Stockholm den 3 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.