Till innehåll på sidan

Initiativet Hållbar bolagsstyrning

Skriftlig fråga 2020/21:1986 av Tobias Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-02-26
Överlämnad
2021-02-26
Anmäld
2021-03-02
Svarsdatum
2021-03-10
Sista svarsdatum
2021-03-10
Besvarad
2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

EU-kommissionen vill genom initiativet Hållbar bolagsstyrning förändra de aktiebolagsrättsliga reglerna i medlemsstaterna om styrelsens sammansättning och uppdrag. Detta ingrepp i äganderätten motiveras med godhetssignalerande värdeord likt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter och en vilja att minska näringslivets påstådda kortsiktighet.

Alla vänner av marknadsekonomi utan omotiverad statlig eller överstatlig inblandning borde omgående resa ragg när de får höra om förslaget. I praktiken skulle det innebära ingrepp i företagens styrning och verksamheter, vilket måste ses som ett angrepp mot äganderätten som vi känner den. Något som också flertalet näringslivstoppar betonat i sin kritik mot förslaget.

Det går vidare att kritisera i vilken utsträckning förslaget ens skulle generera de önskade värdena givet att näringslivet återkommande visat sig utgöra stommen i den hållbara utvecklingen snarare än att vara i vägen för densamma. Något som sammanfattas väl i kommentaren från Viveka Hirdman-Ryrberg, chef för hållbarhet på Investor, till Fplus: ”För att fortsätta vara konkurrenskraftig måste man investera kontinuerligt i hållbarhet. Ta klimatfrågan som exempel, där finns det en otrolig innovationskraft bland företagen för att hela tiden arbeta fram bättre lösningar. Det samarbetas mellan olika branscher och företag, här finns en stor kraft. Den ska inte hämmas.”

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ställer sig regeringen till initiativet, och avser regeringen att vidta några åtgärder för att stoppa förslaget?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1986 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Svar på fråga 2020/21:1986 av Tobias Andersson (SD)
Initiativet Hållbar bolagsstyrning

Tobias Andersson har frågat mig hur regeringen ställer sig till initiativet om hållbar bolagsstyrning och om regeringen avser att vidta några åtgärder för att stoppa förslaget.

Näringslivets omställning i hållbar riktning är en prioriterad fråga för regeringen. Sverige har sedan länge en hög ambitionsnivå i arbetet för mänskliga rättigheter, social trygghet, och ett skärpt regelverk kring miljö- och klimatfrågor. I det arbetet har näringslivet en mycket viktig roll att spela.

EU-kommissionens initiativ om hållbar bolagsstyrning berör två olika områden, dels tillbörlig aktsamhet i globala leverantörskedjor, dels ledningens skyldigheter och hållbar bolagsstyrning. Regeringen har förankrat ståndpunkter om båda områdena i riksdagen. I oktober 2020 överlade regeringen med arbetsmarknadsutskottet och i januari i år med civilutskottet.

Utifrån ståndpunkterna har regeringen besvarat EU-kommissionens konsultation om initiativet. I svaret uttryckte regeringen bl.a. att initiativet bör delas upp i två separata delar. En del om tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjor och en del om ledningens skyldigheter och hållbar bolagsstyrning.

Regeringen ställde sig i svaret positiv till att en EU-lagstiftning om tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjor tas fram och vill ha en ambitiös ansats. I fråga om hållbar bolagsstyrning framhöll regeringen att den studie som kommissionen utgår från har fått stark kritik för att inte hålla tillräckligt hög vetenskaplig nivå. Regeringen anser därför att ett eventuellt förslag måste föregås av en ordentlig analys av bl.a. det befintliga systemet och för- och nackdelarna med nya regler.

För regeringens arbete med frågorna är det en viktig målsättning att ett stärkt arbete för hållbar utveckling kan säkerställas. Det är också viktigt att den svenska bolagsstyrningsmodellen med tydlig rollfördelning mellan aktieägare, styrelse och verkställande ledning bevaras i så hög utsträckning som möjligt. En god balans mellan aktieägare och styrelse är en förutsättning för effektiv bolagsstyrning och i förlängningen även för bolagens möjlighet att dra till sig kapital. En fungerande kapitalförsörjning är inte minst viktig för ett gott hållbarhetsarbete.

EU-kommissionen har aviserat att ett förslag ska presenteras under andra kvartalet i år. Det är ännu okänt vad förslaget kommer att innehålla. Regeringen arbetar aktivt för att få genomslag för de svenska ståndpunkterna.

Stockholm den 10 mars 2021

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.