Till innehåll på sidan

Infrastrukturen för biogas

Skriftlig fråga 2009/10:758 av Weibull Kornias, Marie (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-04-26
Anmäld
2010-04-27
Besvarad
2010-05-05
Svar anmält
2010-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 26 april

Fråga

2009/10:758 Infrastrukturen för biogas

av Marie Weibull Kornias (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Biogas är ett av framtidens energislag, men utbyggnaden av biogasproduktionen är fortfarande i sin linda. Regeringen kan få en tydlig aktör som leder utvecklingen framåt genom att göra Skåne till pilot för konkreta insatser inom biogasområdet och att öronmärka resurser för detta ändamål. Det stärker den svenska miljöprofilen och öppnar för att marknadsföra Sverige internationellt inom biogasområdet.

Skåne har goda förutsättningar att utveckla produktionen och användningen av biogas. Skåne är tätbefolkat, jordbruksproduktionen är omfattande och det finns många intresserade näringslivsaktörer som vill satsa på biogas. På skånska lärosäten som Lunds tekniska högskola och vid Sveriges lantbruksuniversitet bedrivs ledande forskning inom biogasområdet. Skåne står i dag för en fjärdedel av landets biogasproduktion.

Långsiktigt handlar det om att hitta avsättning för biogas på marknaden. För detta krävs rätt infrastruktur, vilket regionen har en början till i form av ett naturgasnät. Den stora utmaningen för att göra biogas lönsamt är att bygga ut ett gasnät med tillgänglighet för alla på den avreglerade gasmarknaden. I ett sådant system transporteras gasen med minsta möjliga miljöpåverkan och ger möjlighet till backup för biogasproduktionen genom att systemet kopplas till det befintliga naturgasnätet.

Är miljöministern beredd att verka för att ge de statliga myndigheterna i uppdrag att lägga fram ett förslag om hur infrastrukturen för biogas ska byggas ut?

Svar på skriftlig fråga 2009/10:758 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 5 maj

Svar på fråga

2009/10:758 Infrastrukturen för biogas

Näringsminister Maud Olofsson

Marie Weibull Kornias har frågat miljöministern om han är beredd att verka för att ge de statliga myndigheterna i uppdrag att lägga fram ett förslag om hur infrastrukturen för biogas ska byggas ut.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag delar Marie Weibull Kornias positiva syn på biogas som förnybart bränsle. Biogas kan spela en viktig roll i det svenska energisystemet, framför allt lokalt och regionalt. Biogasteknikens flexibilitet i bränsleråvara och användningsområde ger stora möjligheter till lokal anpassning som ger förutsättningar för regional utveckling. Lokalt innebär ökad användning av biogas i tätorternas trafik ett betydande steg mot ekologiskt hållbara städer. Den lovande utvecklingen av biogas i transportsektorn som pågått i Sverige de senaste 10 åren bör fortsatt stimuleras.

Mot den bakgrunden har regeringen lagt fram en proposition till riksdagen med förslag på ändringar av reglerna för beskattning av biogas och andra gasformiga bränslen som levereras i naturgasnätet, i syfte att främja distributionen av biogas. Regeringen har också givit Statens energimyndighet i uppdrag att i samråd med Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket utveckla en sektorsövergripande långsiktig strategi och föreslå åtgärder som på kort och lång sikt bidrar till ökad användning av biogas. Biogasens förutsättningar påverkas av alla dessa tre politikområden och det är därför viktigt att en sektorsövergripande strategi beaktar hela kedjan, från produktion och distribution till slutanvändning. Det kan leda till att fel åtgärder vidtas, om man i detta läge, det vill säga innan vi har en sektorsövergripande strategi, väljer ut vissa delar för nya insatser. Utifrån denna helhetsbedömning samt en överblick över eventuella flaskhalsar kommer åtgärder för att främja biogas att prövas.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.