införseln av kräftor

Skriftlig fråga 1999/2000:818 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2000-04-11
Besvarad
2000-04-19
Anmäld
2000-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 11 april

Fråga 1999/2000:818

av Lars Wegendal (s) till jordbruksminister Margareta Winberg om införseln av kräftor

Genom den skärpning som har skett har Sverige fått en bra lagstiftning för att bekämpa den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter. Det finns dock fortfarande en del brister som bör rättas till. En brist gäller införseln av levande kräftor. Genom ändrade regler för 1,5 år sedan sker den i dag helt okontrollerat vilket innebär risk för att nya smitthärdar för kräftpest införs till svenska sjöar.

Jag vill fråga jordbruksministern:

Vilka åtgärder planeras för att skärpa införselbestämmelserna för levande kräftor?

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:818 besvarad av

den 19 april

Svar på fråga 1999/2000:818 om införseln av kräftor

Jordbruksminister Margareta Winberg

Lars Wegendal har frågat mig vilka åtgärder som planeras för att skärpa införselbestämmelserna för levande kräftor.

Införsel av levande kräftor regleras i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav. Föreskrifterna skiljer mellan kräftdjur för odling eller utplantering och kräftdjur avsedda för direkt konsumtion.

Vid införsel av kräftdjur för odling eller utplantering ska importören vara registrerad hos Jordbruksverket och försändelsen ska åtföljas av ett officiellt flyttningsdokument. Importören ska också föranmäla införseln till tullen samt till Jordbruksverket om det är fråga om införsel från land inom EU eller till gränskontrollveterinär om det är fråga om införsel från tredje land. Smittskyddskraven enligt förskrifterna ska också vara uppfyllda. Införsel till Sverige av kräftdjur för odling eller utplantering har inte skett under de senaste åren.

Fram till den 15 september 1997 var införsel från land inom EU och tredje land av levande kräftor avsedda för direkt konsumtion förenat med krav på införseltillstånd. Krav fanns även på att kräftorna skulle transporteras direkt till den anläggning där kokning skulle ske. Efter påpekande från EG-kommissionen att dessa krav inte var förenliga med EG-rätten ändrades bestämmelserna. Nuvarande krav vid införsel av levande kräftdjur avsedda för direkt konsumtion är att dessa inte får ha visat tecken på smittsam sjukdom vid lastningstillfället.

Enligt 2 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen krävs tillstånd av länsstyrelsen för att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat. I Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1993:29) om odling, utplantering och flyttning av fisk anges att tillstånd bl.a. inte får avse för landet främmande arter eller stammar samt, i vissa vattenområden, signalkräftor.

Frågan om införsel och försäljning av levande kräftor bereds för närvarande inom Regeringskansliet med representanter från Jordbruksdepartementet, Miljödepartementet, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Naturvårdsverket.

Resultatet av den pågående beredningen får utvisa om ytterligare åtgärder kan vara påkallade.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.