Implementering av vapendirektivet

Skriftlig fråga 2017/18:485 av Krister Hammarbergh (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2017-12-14
Överlämnad
2017-12-15
Anmäld
2017-12-18
Sista svarsdatum
2017-12-29
Svarsdatum
2018-01-12
Besvarad
2018-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I början av året togs beslutet om det så kallade nya vapendirektivet. Svensk lagstiftning ska nu anpassas till direktivet. En utredning pågår för närvarande.

Hur lagstiftning översätts har stor betydelse för dess senare praktiska konsekvenser. I den svenska översättningen av direktivet översätts det engelska ordet ”target shooter” till svenskans ”tävlingsskytt”. Frågan är om inte den korrekta innebörden av direktivet snarast motsvaras av det svenska ordet ”målskytt”. Innebörden av dessa ord leder till helt olika tillämpning av regelverket. Ordet ”tävlingsskytt” riskerar att exkludera de utövare som inte inkluderas i det begreppet, exempelvis sportskyttar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att vapendirektivets innebörd ska gälla endast de sportskyttar som aktivt tävlar, eller anser ministern att det bör gälla samtliga målskyttar?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:485 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)Ju2017/

09812

/POL

Ju2017/

09988

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och

i

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:485 av Krister Hammarbergh (M) Implementering av vapendirektivet och fråga 2017/18:520 av Kristina Yngwe (C) Översättning av vapendirektivet

Krister Hammarbergh har frågat mig om jag anser att vapendirektivets innebörd ska gälla endast de sportskyttar som aktivt tävlar eller om jag anser att det bör gälla samtliga målskyttar.

Kristina Yngwe har frågat mig om jag anser att det är korrekt att Sverige som enda land använt ordet ”tävlingsskyttar” när andra länder översatt till ”sportskyttar”.

I samband med att Sverige gick med i EU anpassades den svenska vapenlagen till vapendirektivet. I det ursprungliga vapendirektivet (rådets direktiv av den 18 juni 1991 [91/477/EEG] om kontroll av förvärv och innehav av vapen) översattes ordet ”target shooter” till ”tävlingsskytt”. Samma översättning har därefter även använts i ändringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv [EU] 2017/853 av den 17 maj 2017 om ändring i rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen).

Hur EU-rätten ska tolkas är en fråga för rättstillämpningen och ytterst för EU-domstolen att ta ställning till. Regeringen har ingen möjlighet att på eget bevåg ändra i det EU-rättsliga ramverket. Om ett ord skulle visa sig vara felöversatt i den svenska versionen av en EU-rättsakt finns det dock en möjlighet att inleda en rättelseprocedur hos rådet. Det kan noteras att i Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv görs bedömningen att begreppet ”target shooters” snarare torde motsvara ”målskyttar” på svenska. Frågan analyseras nu i Regeringskansliet. Förutsatt att bedömningen görs att det rör sig om en felöversättning kommer en rättelseprocedur att inledas.

Stockholm den 12 januari 2018

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.