Till innehåll på sidan

Id-märkning och registrering av katter

Skriftlig fråga 2019/20:1416 av Elin Segerlind (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-05-26
Överlämnad
2020-05-27
Anmäld
2020-05-28
Svarsdatum
2020-06-03
Sista svarsdatum
2020-06-03
Besvarad
2020-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I september 2019 presenterades i promemorian DS 2019:21 vad som behövde göras för att få till en obligatorisk märkning och registrering av katter i Sverige. Frågan gick sedan ut på remiss och sedan dess har inget hänt. Frågan kan tyckas liten i dessa tider men är just på grund av coronakrisen än mer aktuell.

Antalet katter som får nytt hem under coronakrisen ökar; detsamma är det för hundar. Människor är hemma mer och ser att de nu har tid med ett husdjur. Oron är att den tiden inte ska finnas kvar när krisen har lagt sig och att vi ska få ännu fler hemlösa katter. I det bästa scenariot kommer de tillbaka till sina katthem, men i värsta fall lämnas de åt sitt öde.

I Sverige finns det omkring 1,4 miljoner katter, och omkring 100 000 av dem uppskattas vara hemlösa. Katter som lever i hemlöshet utsätts för lidande men kostar också samhället resurser i form av insatser från polis och länsstyrelse. I promemorian DS 2019:21 angavs just kattens låga status som en orsak till det höga antalet hemlösa katter. Det är lätt att få tag på en katt och ofta helt utan kostnad. Att katter rör sig fritt utomhus och att en upphittad katt inte kan spåras tillbaka till sin ägare anges också som en orsak till den situation vi har.

Katter behöver omvårdnad. Det är en myt att katter kan leva fritt i det vilda. Det är därför vi har regleringar för hur en katt ska tas om hand. Därför är det också konstigt att vi inte har regleringar som hindrar oss från att släppa ut en katt och lämna den åt sitt öde. Obligatorisk id-märkning och registrering av katter skulle ta oss en bra bit på väg mot ett mer ansvarsfullt hållande av katter.

Med anledning av det vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att agera utifrån promemorians förslag på åtgärder, och när kan i så fall ett förslag lämnas till riksdagen?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1416 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Svar på fråga 2019/20:1416 av Elin Segerlind (V)
Id-märkning och registrering av katter

Elin Segerlind har frågat mig om jag avser att agera utifrån förslagen på åtgärder i departementspromemorian Märkning och registrering av katter - ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21), och när i så fall ett förslag kan lämnas till riksdagen.

Jag delar helt Elin Segerlinds uppfattning att katter behöver omvårdnad.

I den nya djurskyddslagen (2018:1192) stärks skyddet för katter, bland annat har det införts ett uttryckligt och straffbelagt förbud mot att överge djur av tamdjursarter. Regeringen aviserade i arbetet med den nya djurskyddslagen att det finns stora problem förknippade med övergivna och förvildade katter och att en obligatorisk märkning och registrering kan vara ett sätt att underlätta att skilja dessa åt från ägda katter. I syfte att få en bättre uppfattning om konsekvenserna av ett sådant krav och för att få förslag till hur ett system för märkning och registrering kan utformas, tillsattes i juni 2018 en utredning.

Enligt förslaget i utredningen (promemorian Ds 2019:21) ska den som äger en katt se till att den blir märkt och registrerad i ett register som Statens jordbruksverk ansvarar för, dvs. på samma sätt som hundar idag registreras i Sverige. Promemorian har remitterats och nu pågår arbetet med att analysera synpunkterna samt att bereda frågan vidare. När det arbetet blir klart är det ännu för tidigt att säga.

Stockholm den 3 juni 2020 –

Jennie Nilsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.