Hotade Västeråsjobb

Skriftlig fråga 2013/14:425 av Eriksson, Lars (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2014-02-14
Anmäld
2014-02-17
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar anmält
2014-02-25
Besvarad
2014-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 14 februari

Fråga

2013/14:425 Hotade Västeråsjobb

av Lars Eriksson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Västerås är en teknikstad. Här finns Westinghouse, som är en komplett leverantör av kärnkraftsteknologi. Westinghouse i Sverige har mer än 1 000 anställda. Företaget tillverkar bland annat bränslestavar till svenska kärnkraftverk. Det ryska statligt ägda företaget Rosatom har under ett tiotals år försökt komma in på den europeiska marknaden för bränsle till så kallade tryckvattenreaktorer. Propåerna har där avvisats. Inget land har velat ta på sig de ekonomiska och säkerhetsmässiga risker som utprovning och licensiering kan innebära. Våren 2012 tecknade Vattenfall avtal om av en provleverans av kärnbränsle från Rosatom och dess dotterbolag TVEL. Det ryska kärnbränslet ska i vår testas på Ringhals 3 för att kunna börja användas i sommar. Vattenfall tar därmed på sig ansvaret för att licensiera bränslet för den reaktortyp som bland annat finns i Ringhals. Från Västerås har man tidigare levererat till Ukraina. Ett nytt avtal om fortsatta leveranser var färdigförhandlat och skulle undertecknas i december men stoppades i samband att Ukraina drog sig ur det planerade partnerskapsavtalet med EU. Den allmänna uppfattningen är, och bekräftas av tidningsuppgifter, att Ryssland pressat Ukraina att köpa sitt bränsle från Ryssland i stället för Westinghouse och Västerås. Om Rosatom blir licenserade i Ringhals 3 öppnas dörren för deras affärer, och order på order kan komma att gå Westinghouse i Västerås förbi. Det statsägda Rosatom och dess dotterföretag, varav TVEL är indragna i en rad korruptionsskandaler, varav några har ansetts vara så allvarliga att de riskerat påverka säkerheten i kärnkraftsproduktionen. Det finns etiska principer för statliga bolag och deras leverantörer. Jobb i Västerås kan vara hotade, liksom på sikt viktig svensk kärnkraftskompetens.

Fråga:

Hur säkrar den här affären teknikjobb i Västerås?

Svar på skriftlig fråga 2013/14:425 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 25 februari

Svar på fråga

2013/14:425 Hotade Västeråsjobb

Statsrådet Peter Norman

Lars Eriksson (S) har frågat mig hur Vattenfalls affärer med ryska Rosatom säkrar teknikjobb i Västerås.

Leverantörsmarknaden för kärnbränsle har konsoliderats under de senaste åren och det är viktigt att det finns en väl fungerande och konkurrensutsatt marknad. Vattenfall genomför sedan flera år ett projekt för att utvärdera och verifiera framtida bränsleelement där flera leverantörer deltar.

Vattenfalls upphandlingsprocess gällande bränsle till sina kraftverk är en bolagsfråga. Samtliga statens bolag har dock, precis som Lars Eriksson nämner i sin fråga, krav på sig att agera föredömligt inom hållbart företagande. Det innebär att Vattenfall ska agera transparant i frågor som rör väsentliga risker och möjligheter, föra en aktiv dialog med bolagets intressenter i samhället, samarbeta med andra bolag och relevanta organisationer och efterleva internationella riktlinjer på området. Jag förutsätter att Vattenfall agerar föredömligt och följer de relevanta riktlinjerna.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.