Till innehåll på sidan

En stärkt gruvnäring

Skriftlig fråga 2020/21:340 av Eric Palmqvist (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-11-04
Överlämnad
2020-11-05
Anmäld
2020-11-06
Svarsdatum
2020-11-11
Sista svarsdatum
2020-11-11
Besvarad
2020-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Gruvdrift och mineralhantering utgör nyckelområden inom svenskt näringsliv. Myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central i sammanhanget. I sitt budgetunderlag för 2021 till regeringen utpekas flera områden inom SGU:s verksamhetsområde som är i behov av förstärkning. Av dessa ska särskilt framhållas vikten av SGU:s arbete med framtagandet av en nationell geodatastrategi och att stärka myndighetens roll inom informationsspridning, med betoning på gruvrelaterade frågor.

I enlighet med detta resonemang föreslog också Sverigedemokraterna ett högre anslag till myndigheten i förhållande till regeringens förslag. Tilläggas kan att regeringens budgetsatsning på sekundär utvinning av metaller är välkommen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Hur ser ministern på SGU:s roll för gruvnäringen, och hur avser regeringen att möjliggöra för fler initiativ från myndigheten?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:340 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:340 av Eric Palmqvist (SD)
En stärkt gruvnäring

Eric Palmqvist har frågat mig hur jag ser på Sveriges geologiska undersöknings (SGU) roll för gruvnäringen, och hur regeringen avser att möjliggöra för fler initiativ från myndigheten.

Riksdagen har beslutat om 246 miljoner kronor 2020 för SGU:s förvaltning. SGU har ett brett uppdrag som bland annat berör gruv- och mineralnäring, grundvatten och samhällsplanering. Regeringen har exempelvis de senaste åren gett SGU uppdrag om utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser och i budgetpropositionen föreslår regeringen en satsning på metaller och mineral ur sekundära källor som uppgår till 25 miljoner kronor 2021 och beräknas till 25 miljoner kronor 2022.

SGU har därtill i sitt regleringsbrev för 2020 fått i uppdrag att ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande verksamheten. Enligt uppdraget ska SGU utföra arbetet med utgångspunkt i den av Geodatarådet fastställda nationella geodatastrategin. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december.

Stockholm den 11 november 2020

Ibrahim Baylan

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.