Till innehåll på sidan

handlingsprogram mot spelberoende

Skriftlig fråga 2001/02:141 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-10-31
Anmäld
2001-11-13
Besvarad
2001-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 31 oktober

Fråga 2001/02:141

av Lars Wegendal (s) till socialminister Lars Engqvist om handlingsprogram mot spelberoende

Det är med glädje och stor tillfredsställelse jag kan konstatera att ministern givit Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram mot spelberoende. Jag kan också konstatera att uppdraget är väl genomtänkt och upptar alla de delar kring problemställningen som under senare år varit uppe till diskussion både i branschen och i riksdagen. Att handlingsplanen ska presenteras först den 1 januari 2003 kan ses som sent men min uppfattning är att med det breda anslag som tas så är det en väl avvägd tid som ger institutet en rimlig chans att hinna med. Det enda som oroar mig är hur institutets resurser ska räcka till. Med ett så stort uppdrag och med de begränsade resurser institutet redan i dag har så måste man naturligtvis göra stora omprioriteringar som drabbar andra delar av institutets viktiga verksamhet.

Avser ministern att föreslå ytterligare medel till Statens folkhälsoinstitut med anledning av det omfattande uppdrag man nu fått att utarbeta ett handlingsprogram mot spelberoende?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:141 besvarad av

den 14 november

Svar på fråga 2001/02:141 om handlingsprogram mot spelberoende

Socialminister Lars Engqvist

Lars Wegendal frågar mig om jag avser att föreslå ytterligare medel till Statens folkhälsoinstitut med anledning av det omfattande uppdrag FHI nu fått att utarbeta ett handlingsprogram mot spelberoende.

Några ytterligare medel till Statens folkhälsoinstitut, med anledning av detta uppdrag, har jag inte för avsikt att föreslå. Samtidigt vill jag instämma i Lars Wegendals bedömning att det är ett stort och omfattande uppdrag. Denna typ av uppdrag är en av institutets huvuduppgifter och bör således kunna rymmas inom ramen för myndighetens ordinarie anslag.

Socialdepartementet har löpande underhandskontakter med Statens folkhälsoinstitut och bedömer det möjligt att klara uppdraget inom ovan angiven ram.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.