Till innehåll på sidan

handläggningstider hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd

Skriftlig fråga 2001/02:983 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-04-03
Anmäld
2002-04-09
Besvarad
2002-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 3 april

Fråga 2001/02:983

av Lars Wegendal (s) till statsrådet Mona Sahlin om handläggningstider hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd

Kommunerna och deras skolor arbetar för närvarande intensivt med att införa Internet och e-post på sina skolenheter. Detta för att så snart som möjligt ge eleverna det verktyg de behöver för att söka och utbyta kunskap med olika människor och organisationer. Relativt generösa statliga bidrag utgår också för denna utbyggnad.

I kommuner med många skolenheter utspridda över en relativt stor yta är ofta en luftburen kommunikation att föredra. Att erhålla bygglov och få utrustning på plats tar ofta inte så lång tid. Däremot tar det oacceptabelt lång tid för att få frekvenstillstånd beviljade. I vissa faktiska fall kan man konstatera att handläggningstiden hos PTS kan bli upp till nio månader för att erhålla ett frekvenstillstånd. Detta trots uttalanden från regeringen att handläggningstiden hos PTS skulle påskyndas för kommunerna.

Med anledning av det sagda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att faktiskt påskynda handläggningstiderna hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:983 besvarad av

den 10 april

Svar på fråga 2001/02:983 om handläggningstider hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd

Statsrådet Mona Sahlin

Lars Wegendal har frågat mig vad jag avser att göra för att påskynda handläggningstiderna hos Post- och telestyrelsen (PTS) vad gäller kommunala frekvenstillstånd.

Lars Wegendal pekar på att handläggningstiden hos PTS i vissa fall kan bli upp till nio månader för att erhålla ett frekvenstillstånd. Jag instämmer i att detta inte är tillfredsställande.

I regleringsbrevet för budgetåret 2002 avseende PTS har regeringen slagit fast att den genomsnittliga handläggningstiden för tillståndsärenden ska, med bibehållen kvalitet, inte överstiga 100 dagar för de ärenden som inte kräver internationell koordinering.

PTS handlägger tillståndsärenden i den ordning de inkommer till myndigheten. PTS är medveten om att myndigheten i vissa fall har mycket långa handläggningstider, framför allt för tillståndsgivning inom området fast radio. Myndigheten har informerat mig om att de bedriver ett fortlöpande arbete för att minska handläggningstiderna. Bl.a. har PTS stärkt sin handläggarkapacitet genom omfördelning av arbetsuppgifter samt nyrekryteringar. Detta har kompletterats med en översyn av rutiner och ansökningsmallar för att underlätta och påskynda tillståndsgivningen.

Jag utgår ifrån att de av PTS vidtagna åtgärderna är tillräckliga för att förbättra handläggningstiderna. Jag kommer naturligtvis att följa huruvida dessa insatser får avsedd effekt.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.