Glokala Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:509 av Sofia Skönnbrink (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-30
Överlämnad
2023-03-31
Anmäld
2023-04-11
Svarsdatum
2023-04-12
Sista svarsdatum
2023-04-12
Besvarad
2023-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Glokala Sverige startades 2018 av FN-förbundet i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med projektet var att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet har varit framgångsrikt och bidragit till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen runt om i landet.

På grund av regeringens kraftiga nedskärningar i Sidas anslag för information och kommunikation kommer projektet att avslutas under våren 2023.

Världen har bara nått halvtid för genomförandet av Agenda 2030, och mycket kvarstår att göra innan målen nås såväl i Sverige som internationellt. De minskade anslagen medför en risk för att detta viktiga arbete avtar.

Min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari är därför:

 

Hur ska statsrådet och regeringen se till att arbetet med genomförandet av Agenda 2030 i Sveriges kommuner och regioner fortsätter?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:509 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

2023-04-05 KN2023/02801 Klimat och näringslivsdepartementet Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:509 av Sofia Skönnbrink (S),
Glokala Sverige

Sofia Skönnbrink har frågat mig hur jag och regeringen ska se till att arbetet med genomförandet av Agenda 2030 i Sveriges kommuner och regioner fortsätter.

Sverige har ett riksdagsbundet mål för Agenda 2030 för hållbar utveckling som anger att genomförandet ska ske genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Det innebär att alla nivåer, från det lokala till det regionala, nationella och globala måste samverka för att bidra till en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Agenda 2030 anger också att de globala målen ska omsättas till en nationell kontext utifrån varje lands egna förutsättningar. Det innebär att arbetet omsätts i praktisk handling på lokal och regional nivå. Flera kommuner och regioner i Sverige bedriver ett brett och systematiskt arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling, bland annat genom att integrera agendan i ordinarie mål- och budgetprocesser, uppföljningssystem och strategiska planer. Svenska kommuner och regioner bidrar även till det internationella genomförandet av Agenda 2030 genom viktig expertis och erfarenhet kring lokal förvaltning och demokrati.

Ett brett ägarskap bland alla aktörer i samhället är grundläggande för genomförandet av Agenda 2030 och regeringen har för avsikt att fortsätta samarbeta med aktörer engagerade i Agenda 2030 på lokal och regional nivå.

Stockholm den 12/4

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.