Till innehåll på sidan

glasindustrin som turistmål

Skriftlig fråga 2002/03:893 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2003-05-08
Anmäld
2003-05-08
Svar anmält
2003-05-14
Besvarad
2003-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 8 maj

Fråga 2002/03:893

av Lars Wegendal (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om glasindustrin som turistmål

Glasindustrin har under många år minskat i antal anställda. Det är en mycket oroande utveckling i det småländska Glasriket men också på övriga håll i landet där glasindustrin är lokaliserad. Det bör finnas ett starkt nationellt intresse för att denna unika framställning av glas även i fortsättningen ska spela en viktig roll i svenskt näringsliv. Den svenska manuella glasindustrin har dessutom genom åren arbetat intensivt för att vara ett av de främsta turistmålen. Det har bidragit inte bara till att utveckla delar av industrin utan även givit berörda kommuner möjlighet att utveckla sina koncept för turismsatsningar. Att näringen nu successivt minskar är inte bara ett hot mot näringen utan även mot möjligheterna att utveckla turistnäringen. De allra flesta glasbruken är lokaliserade till mindre tätorter där bruket oftast är den enda stora arbetsgivaren. Genom utvecklingen av glasbruken som turistmål har bruken bidragit till att ett antal ytterligare arbetstillfällen har kunnat skapas. Dagens utveckling där det på kort tid annonserats att flera glasbruk ska läggas ned innebär för dessa orter därför en dubbel förlust. Både de direkta glasbruksarbetena och de som är kopplade till turism försvinner.

Det krävs ett statligt initiativ för att vända den för branschen negativa utvecklingen. Min fråga är därför:

Vilka initiativ avser näringsministern att vidta för att stödja glasindustrins möjligheter att utvecklas som ett nationellt och internationellt turistmål?

Svar på skriftlig fråga 2002/03:893 besvarad av

den 14 maj

Svar på fråga 2002/03:893 om glasindustrin som turistmål

Statsrådet Ulrica Messing

Lars Wegendal har frågat näringsminister Leif Pagrotsky vilka initiativ han avser att vidta för att stödja glasindustrins möjligheter att utvecklas som ett nationellt och internationellt turistmål.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som svarar för turistfrågorna.

Låt mig först säga att jag delar Lars Wegendals åsikt om att glasbruken är betydelsefulla för svensk turism.

En viktig proposition som lades fram för riksdagen förra mandatperioden var propositionen för tillväxt och livskraft i hela landet. I propositionen lyfte regeringen särskilt fram turismen och dess stora potential för Sverige och för våra glesbygdsområden.

En av de satsningar regeringen gjorde på turismen var att uppdra åt Turistdelegationen att genomföra ett program för ökad innovationskraft inom turistnäringen. Satsningen syftar till att kunna identifiera och finna nya marknadsmöjligheter för näringen. Regeringen har avsatt sammanlagt 40,5 miljoner kronor för detta.

Inom Innovationsprogrammet ska Turistdelegationen med hjälp av pilotprojekt peka på arbetssätt för destinationsutveckling, vilka ger lokala och regionala aktörer underlag för att utveckla turismen på orten. Programmet ska också medverka till att mötesplatser skapas där de olika intressenterna @ regionala som lokala, privata och offentliga @ träffas och tar fram lösningar och arbetsformer som bidrar till turistnäringens utveckling.

Men pengar och andra nationella politiska insatser för att utveckla Sverige som turistnation kan aldrig ersätta det regionala, lokala och personliga engagemanget. Det räcker inte heller med att ha speciella och unika platser att visa upp. Det måste finnas entreprenörer som ser värdet av det unika och har möjlighet och förmåga att göra det till en attraktiv plats för människor att besöka. Så har nya glasbruk startats.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.