Till innehåll på sidan

Funktionshindrade barns ställning vid val av friskola

Skriftlig fråga 2008/09:151 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-10-27
Anmäld
2008-10-27
Besvarad
2008-11-05
Svar anmält
2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 27 oktober

Fråga

2008/09:151 Funktionshindrade barns ställning vid val av friskola

av Lars Wegendal (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Utbildningsradions tre program Skolfront, Barnaministeriet och Skolministeriet har genomfört en stor granskning av landets friskolor och deras vilja eller ovilja att ta emot funktionshindrade elever. Av undersökningen framgår att var tionde friskola säger nej till att ta emot ett barn med funktionshinder. Drygt var fjärde friskola var negativ till att anpassa skolmiljön efter det funktionsnedsatta barnets förutsättningar.

Förvisso finns lagar som reglerar friskolornas skyldigheter men barnens föräldrar går sällan vidare och anmäler den friskola som visat upp en negativ hållning till att anpassa den fysiska miljön i skolan. I besvikelsen över det negativa beslutet orkar man helt enkelt inte driva denna känslosamma fråga.

Vad avser utbildningsministern att vidta för åtgärder för att stärka funktionshindrade barns ställning vid val av friskola?

Svar på skriftlig fråga 2008/09:151 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 5 november

Svar på fråga

2008/09:151 Funktionshindrade barns ställning vid val av friskola

Utbildningsminister Jan Björklund

Lars Wegendal har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att stärka funktionshindrade barns ställning vid val av fristående skola.

Enligt skollagen (1985:1100) ska en fristående skola som får offentligt stöd vara öppen för alla. Det är enligt min mening ytterst angeläget att denna princip efterlevs. Att alla elever har lika möjlighet till god utbildning är ett övergripande mål för skolpolitiken.

Bestämmelserna i skollagen innebär att en fristående skola inom ramen för sina ordinarie resurser ska kunna ge stöd åt flertalet elever. Den ska, på samma sätt som en kommunal skola, anpassa sin organisation och undervisning så att hänsyn tas till elevens behov och förutsättningar. En fristående skola under statlig tillsyn har också möjlighet att få råd och stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten i frågor om elever med funktionshinder.

En skola kan undantagsvis ha svårt att ta emot en elev med omfattande stödbehov. Möjligheten för en fristående skola att i vissa fall vägra att ta emot en elev motsvarar vad som gäller för kommunen vid placeringen av elever vid olika grundskoleenheter. Skolan får dock inte åberopa ekonomiska svårigheter som skäl för att vägra ta emot en elev, om hemkommunen är beredd att betala för det särskilda stödet. Jag utgår ifrån att Statens skolinspektion ägnar särskild uppmärksamhet åt företeelser som riskerar att äventyra kravet på att en fristående skola ska vara öppen för alla. Om en fristående skola trots påpekande inte rättar till en sådan brist utgör detta grund för att återkalla skolans rätt till bidrag.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.