Försvaret och jobben i Norrbotten

Skriftlig fråga 2005/06:2095 av Hammarbergh, Krister (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-09-01
Besvarad
2006-09-15
Svar anmält
2006-10-02
Anmäld
2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 1 september

Fråga 2005/06:2095 av Krister Hammarbergh (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Försvaret och jobben i Norrbotten

Det är ytterst oroande att 40 officerstjänster vid I 19 i Boden inte är besatta. Det är den socialdemokratiska regeringen som bär ansvaret. Varje jobb är viktigt.

Anledningen är det antagningsstopp vid Officershögskolan som vidtogs för ett par år sedan. Som en direkt följd av detta råder det nu brist på yngre officerare. Det är en strategisk fråga att I 19 i detta läge ges möjlighet att anställa de reservofficerare som genomgick kursen 2003@2005 och som utexaminerades, men inte anställdes.

Den socialdemokratiska regeringen har tillsammans med Miljöpartiet visat att den inte bryr sig om försvaret i Norrland. Minns de stora neddragningarna i försvarsbeslutet! För oss moderater och Allians för Sverige är det svenska försvaret viktigt och varje arbetstillfälle i Norrbotten är värt att värna.

Jag vill mot denna bakgrund ställa följande fråga till försvarsminister Leni Björklund.

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att I 19 i Boden får anställa de reservofficerare som behövs för fylla de 40 officerstjänsterna? 

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2095 besvarad av

den 15 september

Svar på fråga 2005/06:2095 om försvaret och jobben i Norrbotten

Försvarsminister Leni Björklund

Krister Hammarbergh har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att I 19 i Boden får anställa de reservofficerare som behövs för att fylla de 40 officerstjänsterna som inte är besatta vid förbandet.

Till att börja med vill jag klargöra att Krister Hammarbergh har fel när han skriver att regeringen inte bryr sig om försvaret i Norrbotten. I och med försvarsuppgörelsen från 2004 har Boden tillförts Artilleriregementet. Norrbottens regemente och Norrbottens flygflottilj har bevarats. En viss minskning på delar av verksamheten har dock skett, bland annat avseende helikopterverksamheten. Jägarutbildningen sker fortsatt i Arvidsjaur, men nu under I 19:s ledning. Därtill har regeringen beslutat att Boden kommer att hysa Försvarsmaktens enda kvarvarande ekonomi- och lönekontor. Norrbotten har fortsatt en central roll i utvecklingen av det svenska försvaret.

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen innebär att regeringen har överlåtit åt myndigheterna att utforma sin arbetsgivar- och personalpolitik. Myndigheterna har inom ramen för delegeringen att anställa, lönesätta, utveckla, motivera och avveckla sin personal. Försvarsmakten fattade under hösten 2004 beslut om att inte anställa några nya yrkesofficerare under 2005@2007.

I dagsläget har ca 175 av de yrkesofficersaspiranter som genomgick yrkesofficersprogrammet åren 2003@2005 erbjudits anställning i Försvarsmakten. Myndighetens behov har visat sig finnas inom vissa kompetensgrupper, till exempel inom ledning och logistik, vilket har medfört att samtliga utexaminerade officerare från yrkesofficersprogrammet åren 2003@2005 inte har kunnat erbjudas anställning. Vidare har många redan hunnit påbörja alternativa karriärer.

Det är Försvarsmakten @ inte regeringen @ som beslutar om förbandens personalramar och om anställning av personal. Det är också Försvarsmakten som bestämmer om det är yrkesofficerare eller reservofficerare som ska anställas.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.