Försäljning av sälprodukter

Skriftlig fråga 2015/16:536 av Jan R Andersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-18
Överlämnad
2015-12-20
Sista svarsdatum
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-12
Besvarad
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Referensvärdet för en livskraftig population av gråsäl, som Sverige rapporterat till EU år 2013, är 10 000 djur. I dag finns enligt Sveriges lantbruksuniversitets uppskattning mellan 40 000 och 50 000 gråsälar i Östersjön, och beståndet ökar med mellan 7 och 8 procent per år. Under september fattade Naturvårdsverket även beslut om utökad skyddsjakt på gråsäl i Östersjön. 

Gråsälens jakt står många gånger i konflikt med det småskaliga kustnära fisket. Under förra året steg ersättningsanspråken för sälskador med 47 procent till 2,8 miljoner kronor. Det finns därför all anledning att tro att jakt på säl i Östersjön fortsättningsvis behöver öka i omfattning, då jakten i dag endast omfattar omkring 1 procent av gråsälsbeståndet, som även fortsatt bedöms ha en stark tillväxt. 

Tidigare i år avskaffades det förvaltningsundantag som möjliggjorde för jägare att i begränsad omfattning och utan vinstsyfte sälja eller skänka bort sälprodukter. Detta försvårar naturligtvis avsevärt för dem som i sin näringsverksamhet är beroende av inkomster från fiske och innebär många gånger att sälprodukterna kasseras i stället för att komma till användning. 

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Sven-Erik Bucht följande:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att åter möjliggöra småskalig försäljning av sälprodukter?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:536 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/09048/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:536 av Jan R Andersson (M) Försäljning av sälprodukter

Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åter möjliggöra småskalig försäljning av sälprodukter.

Ett import- och försäljningsförbud av sälprodukter inom EU infördes 2009. Eftersom Sverige hade en jakt som motiverades av att skydda fisket fick Sverige ett undantag och kunde fortsätta att sälja sälprodukter inom EU. Som en följd av en tvist i Världshandelsorganisationen mot EU lades 2015 ett lagstiftningsförslag om förbud som även gällde Sverige. Detta ledde till att Sverige, trots en stor och aktiv insats från regeringen och andra aktörer till försvar för undantaget, förlorade undantaget och från den 18 oktober 2015 är det förbjudet att sälja sälprodukter inom EU. Undantag gäller försäljning av sälprodukter från jakt utfört av urfolk.

Sverige måste rätta sig efter gällande förordning och är således förhindrat enligt EU-rätten att sälja sälprodukter inom EU.

Stockholm den 12 januari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.