Till innehåll på sidan

Förmånsbilar

Skriftlig fråga 2010/11:620 av Leander, Helena (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2011-06-23
Anmäld
2011-06-27
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2011-08-09
Svar anmält
2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 juni

Fråga

2010/11:620 Förmånsbilar

av Helena Leander (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Förmånsbil är den vanligaste personalförmånen i dag med drygt 220 000 användare – en ökning med 20 000 sedan 2005. En anledning till populariteten är den förmånliga skattebehandlingen: enligt Dagens Industri den 21 juni blir det 10–30 procent billigare för den anställda vars arbetsgivare erbjuder bil som löneförmån mot ett bruttolöneavdrag än för den som köper motsvarande bil själv för sin lön. Det kan inte vara meningen att skattesystemet på det här sättet ska gynna arbetstagare som väljer att ta ut en del av sin lön i form av en förmånsbil framför arbetstagare som tar ut kontant lön och sen använder lönen till bilköp eller något annat. Det är inte bara olyckligt av miljöskäl utan också av likformighetsskäl, då staten inte utan tydlig anledning bör gynna vissa löneförmåner framför kontant lön.

Jag vill därför fråga finansministern om han avser att vidta några åtgärder för att skattesystemet inte ska premiera förmånsbilar framför kontant lön.

Svar på skriftlig fråga 2010/11:620 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 augusti

Svar på fråga

2010/11:620 Förmånsbilar

Finansminister Anders Borg

Helena Leander har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skattesystemet inte ska premiera förmånsbilar framför kontant lön.

Inkomstbeskattningen av löner, förmåner och andra ersättningar för arbete bör vara likformig och neutral. Det bör till exempel inte vara skattemässigt mer lönsamt att få en naturaförmån i stället för kontant lön. Detta är också utgångspunkten för beskattning av bilförmån.

Den värderingsmodell som gäller för beskattning av bilförmån innebär att förmånsvärdet bestäms efter en schablon. Avsikten är att förmånsvärdet ska motsvara kostnaderna för en privatägd bil, det vill säga i princip motsvara marknadsvärdet. Bilförmånsvärdet beräknas utifrån ett fast belopp, ett ränterelaterat belopp och ett prisrelaterat belopp. Det är främst av administrativa skäl som bilförmånsvärdet beräknas efter schablon.

Mot denna bakgrund avser jag inte att vidta några åtgärder för att ändra bestämmelserna på detta område.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.