Förenklad lagstiftning för enskilda vägar

Skriftlig fråga 2015/16:812 av Anders Åkesson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-16
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Sista svarsdatum
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En väl fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning för en levande landsbygd. De enskilda vägarna, ca 43 000 mil, utgör en oerhört viktig beståndsdel i det svenska infrastruktursystemet. Därför är det viktigt att dessa har bra standard, rätt sträckning och god bärighet. Minst lika viktigt är en välordnad och kostnadseffektiv förvaltning genom en samfällighetsförening (vägförening). Ett välskött vägnät med investeringar i underhåll, broar och vägtrummor är av stor vikt för en positiv landsbygdsutveckling för de boende och företagen längs vägarna.

Vi har i riksdagen vid flera tillfällen diskuterat frågan om en kostnadseffektiv och rättssäker förvaltning av de enskilda vägarna.

Tittar vi på vårt grannland Finland har de lyckats implementera en välfungerande modell för detta. Sverige bör följa i deras fotspår.

För att möjliggöra detta bör regeringen utreda förenklade och rättssäkra regler för ändring av inaktuella andelstal efter förebild från Finland. Finlandsmodellen innebär i korthet att föreningarna ges förtroendet att själva fastställa ändringar av andelstal när det sker förändringar utefter en väg, till exempel när ett fritidshus övergår till helårsboende eller tvärtom.

De föreslagna lagändringarna skulle ge flera positiva effekter. Bland annat kommer besluten om ändrade andelstal att fattas på rätt nivå, det vill säga av dem som verkligen berörs. Som läget är nu avstår ca 40 procent av föreningarna från att ansöka om ändringar hos Lantmäteriet, dels på grund av att det är orimligt dyrt, dels på grund av att handläggningstiderna bara det senaste året ökat från 7 till 16 veckor. Bedömningar görs att ca 25 miljoner kronor årligen skulle kunna frigöras från onödig byråkrati till att användas för investeringar i det enskilda vägnätet. Dessutom får vi ett mer modernt fastighetsregister med tillförlitliga och aktuella andelstal.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är med anledning av detta:

Är ministern beredd att ta initiativ till att förenkla reglerna för förvaltningen av enskilda vägar, t.ex. enligt den finska modellen som beskrivs ovan, och när bedömer ministern i så fall att denna regelförenkling kan börja utredas och så småningom träda ikraft?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:812 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01485/POL

Dnr Ju2016/01669/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på frågorna 2015/16:812 Förenklad lagstiftning för enskilda vägar och 2015/16:840 Enskilda vägar av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att förenkla reglerna för förvaltningen av enskilda vägar, t.ex. enligt förebild i finsk lagstiftning, och i så fall när det kan ske.

Anders Åkesson har också frågat statsrådet Anna Johansson om hon delar bedömningen att en förändring av reglerna enligt finsk modell skulle kunna åstadkomma en större ändamålsenlighet i nätet av enskilda vägar och om hon tänker vidta några åtgärder för att påskynda ett införande av sådan lagstiftning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara även på de frågorna.

Som Anders Åkesson nämner är ett välskött vägnät av stor betydelse för en positiv utveckling av landsbygden. Här har de samfällighetsföreningar (vägföreningar) som sköter om de enskilda vägarna en viktig funktion att fylla. På regeringens initiativ beslutades förra året flera förenklingar av den lagstiftning som styr bl.a. vägföreningarnas arbete (prop. 2014/15:71). Det blev t.ex. enklare att ompröva beslut som gäller en vägförening och att komma överens om ändringar av deltagarkrets eller andelstal. Lantmäteriets förenklingsarbete har också minskat föreningarnas kostnader.

Anders Åkessons frågor ansluter nära till ett förslag från Riksförbundet Enskilda Vägar om att lagstiftningen ska ändras så att det blir möjligt för vägföreningarna att själva ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen. Tanken är att förändringar av andelstalen ska kunna göras snabbare och billigare än med dagens regler, som har som utgångspunkt att det krävs en ny lantmäteriförrättning.

Även om syftet med förslaget är vällovligt, är frågan komplicerad. Andelstalen bör kunna stå sig under lång tid och beräkningen kan vara svår. En invändning som har förts fram mot förslaget är att rättssäkerheten skulle försämras om en majoritet av föreningens medlemmar kunde ändra andelstalen mot minoritetens vilja. Andelstalen har dessutom betydelse även för andra intressenter, t.ex. kreditgivare.

Beredningen av förslaget pågår i Regeringskansliet. Det är för tidigt att säga om – eller när – någon förändring av reglerna bör genomföras.

Stockholm den 2 mars 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.