Till innehåll på sidan

Föreningars skyltkostnader på statliga vägar

Skriftlig fråga 2022/23:802 av Inga-Lill Sjöblom (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-16
Överlämnad
2023-06-20
Anmäld
2023-06-21
Svarsdatum
2023-07-04
Sista svarsdatum
2023-07-04
Besvarad
2023-07-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Trafikverket har meddelat att de nu svänger i frågan om skyltning på arrangemang på statliga vägar – och kommer att ta ut avgifter för arrangörerna på över 150 000 kronor vilket kommer att drabba rader av ideella föreningar som arrangerar motionslopp, midsommarfirande och liknande. Dessutom gäller beslutet retroaktivt från den 4 maj.

Nu måste minister Andreas Carlson och regeringen skyndsamt agera i denna fråga så att inte viktiga arrangemang behöver ställas in.

Den socialdemokratiska regeringen gav Trafikverket i uppdrag att utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur. Detta var efter uppgifter om att Trafikverket successivt försämrat förutsättningarna för exempelvis cykelsporten att kunna genomföra tävlingar och arrangemang. Utgångspunkten var självklar: att stödja och stärka civilsamhället i stället för att försvåra engagemanget. Färre lopp och mindre aktivitet skulle innebära ett hårt slag mot folkhälsan. Vätternrundan, som i skrivande stund just har startat, är ett av flera arrangemang som hotas, arrangemang byggt på ideella krafter.

Trafikverket har inte i uppgift att försvåra för civilsamhället och folkhälsan. Regeringen måste agera. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Har statsrådet och regeringen för avsikt att vidta några åtgärder i anledning av Trafikverkets beslut?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:802 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:802 av Inga-Lill Sjöblom (S)
Föreningars skyltkostnader på statliga vägar

Inga-Lill Sjöblom har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av Trafikverkets beslut om skyltning vid arrangemang på statliga vägar.

Genom beslut den 4 maj 2023 gav regeringen Trafikverket möjlighet att under 2023 avstå från att begära ersättning från ideella föreningar och organisationer för kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande på allmän väg där staten är väghållare.

Trafikverket har valt att tillämpa ett takbelopp för rabattens storlek uppgående till 150 000 kronor i de fall arrangören är en ideell förening eller organisation. Kostnader som överstiger 150 000 kronor faktureras arrangören till självkostnadspris.

Det är Trafikverket som tolkar regeringens beslut och det ankommer inte på regeringen eller ett enskilt statsråd att detaljstyra myndighetens arbete. Jag förväntar mig dock att Trafikverket fortsatt arbetar för att underlätta för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, allmän väg där staten är väghållare.

Trafikverket har också i uppdrag att återkomma till regeringen med förslag till framtida hantering av arrangemang på vägar. I uppdraget ingår bland annat förslag om ersättning för kostnader för uppsättning av skyltar och vägmärken. Jag följer frågan noggrant.

Stockholm den 3 juli 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.