Till innehåll på sidan

Föräldraförsäkringen vid familjehemsplaceringar

Skriftlig fråga 2015/16:1048 av Thomas Finnborg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-31
Överlämnad
2016-03-31
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Den nutida föräldraförsäkringen består av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och rätt till förkortad arbetstid.

Familjehemsföräldrar har i dag inte samma rättigheter som biologiska föräldrar kring föräldraförsäkringen, eftersom de inte är juridiska vårdnadshavare.

De kan endast bli juridiska vårdnadshavare om de adopterar eller begär vårdnadsöverflytting av barnet. Båda är relativt svåra att få till och leder till långdragna processer.

Familjehemsföräldrar har ofta samma behov av ledighet som biologiska föräldrar. Om inte föräldraförsäkringen omfattar familjehemmen är risken stor att färre vill ställa upp som familjehemsföräldrar.

Individuella bedömningar kring familjehemmen borde möjliggöras i större utsträckning så åtminstone ett visst antal dagar kunde frigöras till familjehemsföräldrarna.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om hon avser att agera för att öka flexibiliteten kring föräldraförsäkringen så att familjehemsföräldrarna kan utnyttja den?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1048 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/02434/FST

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1048 av Thomas Finnborg (M) Föräldraförsäkringen vid familjehemsplaceringar

Thomas Finnborg (M) har frågat mig om jag avser att agera för att öka flexibiliteten kring föräldraförsäkringen så att familjehemsföräldrar kan utnyttja den.

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård påverkar möjligheten att rekrytera och behålla familjehem. Familjehemsföräldrar har i dag rätt till ersättning för vård av sjukt barn, den så kallade tillfälliga föräldrapenningen. De familjehemsföräldrar som är särskilt förordnade vårdnadshavare har även rätt till föräldrapenning. Vidare gäller även föräldraledighetslagen för familjehemsföräldrar, dock är viss ledighet enligt den lagen kopplad till tid då föräldrapenning utbetalas.

Föräldraförsäkringen avser som huvudregel barn upp till tolv år. Socialstyrelsens statistik över barn och unga med heldygnsinsats enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 2014 visar att flertalet barn med en sådan insats är över tolv år och därmed mest sannolikt inte berörs av föräldraförsäkringen.

Vid vissa placeringar kan det förkomma att socialnämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. Den familjehemsförälder som då är tjänstledig under en begränsad tid förlorar sin förvärvsinkomst. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar då att nämnden kompenserar för detta inkomstbortfall inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållanden.

De grundläggande förutsättningarna för en person att kombinera förvärvsarbete med uppdraget som familjehemsförälder får mot

bakgrund av det ovan beskrivna anses vara goda. Jag avser därför inte i nuläget vidta några åtgärder för att öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen specifikt för gruppen familjehemsföräldrar.

Stockholm den 13 april 2016

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.