Finansieringen av Projekt Malmporten

Skriftlig fråga 2015/16:767 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-09
Överlämnad
2016-02-09
Anmäld
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-17
Svarsdatum
2016-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Exporten av järnmalm är en starkt bidragande orsak till det svenska välståndet under 1900-talet. Än i dag är svenskt tillväxt beroende av ett högt malmpris och möjligheter att frakta råvaran för export. En stor del av denna export går via Luleå hamn. För att förbättra den svenska konkurrenskraften behöver dock hamnen upprustas genom det så kallade Projekt Malmporten. 

Inom Projekt Malmporten ska bland annat muddring av hamnen och farlederna göra att maxkapaciteten för fartyg som kan tas emot ökas till 160 000 ton från dagens 55 000 ton per fartyg.  Arbetet beräknas att påbörjas under 2017 och ska kosta 3 miljarder kronor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Är Projekt Malmporten fullt finansierat och kommer byggstarten att påbörjas som planerat? 

 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:767 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01145/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:767 av Edward Riedl (M) Finansiering av Projekt Malmporten

Edward Riedl har frågat mig om Projekt Malmporten är fullt finansierat och om byggstarten kommer att påbörjas som planerat.

Projekt Malmporten är inte ett namngivet objekt i den gällande nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet 2014–2025. Däremot gavs Trafikverket i samband med fastställelse av nationell plan i uppdrag att utreda kapacitets- och effektivitetsbrister i Luleå hamn kopplade till farleden. Utredningsarbetet ska ha som målsättning att projekt kan övervägas i nästa planeringsomgång. Detta har Trafikverket arbetat med tillsammans med Sjöfartsverket m.fl. inom ramen för ett EU-projekt.

Den 21 maj 2015 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen inför planperioden 2018−2029. Regeringens syfte med uppdraget är att hämta in underlag för en proposition med förslag till inriktning för infrastrukturplaneringen och ekonomiska ramar för planperioden. Trafikverket redovisade uppdraget den 30 november 2015 och rapporten är nu ute på remiss till den 29 februari 2016. När riksdagen har slagit fast en inriktning följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en trafikslagsövergripande nationell plan samt länsplaner för transportinfrastrukturen. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018.

Frågor om eventuella åtgärder tar regeringen ställning till i den kommande åtgärdsplaneringen. Det är således för tidigt att uttala sig om specifika åtgärder och dess finansiering.

Stockholm den 23 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.