Filmens kulturarv

Skriftlig fråga 2012/13:152 av Ohly, Lars (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-11-29
Anmäld
2012-11-29
Besvarad
2012-12-05
Svar anmält
2012-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 29 november

Fråga

2012/13:152 Filmens kulturarv

av Lars Ohly (V)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Svenska Filminstitutet (SFI) har i dag 2 500 långfilmer och 6 000 kortfilmer i sina arkiv som inte är digitaliserade. Den snabba utvecklingen på biofronten har betytt att alla biografer inom en nära framtid kommer att vara digitaliserade. Det finns inga särskilda medel öronmärkta för en överföring av det svenska filmiska kulturarvet till en digital plattform. I dag klarar SFI av att över budget överföra 20 filmer om året till en digital version. Samtidigt varnas för att de digitala skannrar som används inte kommer att finnas kvar om mellan 10 och 20 år. Med nuvarande takt kommer det att ta 425 år att överföra hela det filmiska kulturarvet. Utan en kraftsamling från regeringens sida betyder det att dessa filmer inte kommer att vara tillgängliga utan bara bli liggande i samlingarna. Samtidigt har SFI som uppdrag att bevara och tillgängliggöra gammal film. Det ser var och en att kartan här inte stämmer med verkligheten. Utan ett ökat engagemang från regeringens sida kan inte gemene man längre ta del av vårt viktiga filmiska kulturarv.

Jag vill nu fråga kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth:

Vilka mått och steg avser kultur- och idrottsministern att ta för att det prekära läget för det svenska filmiska arvet och dess tillgängliggörande ska förändras till det bättre?

Svar på skriftlig fråga 2012/13:152 besvarad av Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 5 december

Svar på fråga

2012/13:152 Filmens kulturarv

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

Lars Ohly har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra läget för det svenska filmarvet och dess tillgängliggörande.

Att främja ett levande kulturarv tillhör kulturpolitikens kärnuppgifter. En viktig uppgift är att filmer och annat material av film- och kulturhistoriskt intresse bevaras och görs tillgängligt. Det är viktigt att människor i ökad utsträckning har möjlighet att ta del av, använda och vidareutveckla filmarvet.

Utvecklingen från analog till digital teknik på filmområdet har under de senaste åren gått i rask takt. Regeringens satsning på stöd till digitalisering av biografer om totalt 60 miljoner kronor, som inleddes under 2011 och avslutas under 2013, bidrar till att mindre biografer runt om i landet kan anpassas till den nya tekniken. Den digitala utvecklingen på filmområdet innebär stora möjligheter men också nya utmaningar, inte minst för arkiven som främst består av analoga filmkopior. Digitaliseringen av Filminstitutets arkiv och samlingar är en förutsättning för att filmarvet i framtiden ska vara tillgängligt för omvärlden, både i Sverige och utomlands. Det statliga stödet till filmkulturella insatser – utöver de 200 miljoner kronor som går till filmavtalet och 30 miljoner kronor för digitalisering av biografer – uppgår under 2013 till drygt 97 miljoner kronor. I propositionen Bättre villkor för svensk film (prop. 2012/13:22) betonas att Filminstitutet under de kommande åren bör prioritera arbetet med ett långsiktigt digitalt bevarande av både äldre och ny film. Filmer som riktar sig till barn och unga är särskilt viktiga i detta sammanhang.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.