Till innehåll på sidan

Fastställande av faderskap för ofödda barn

Skriftlig fråga 2015/16:1104 av Mikael Eskilandersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-13
Överlämnad
2016-04-14
Anmäld
2016-04-15
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I betänkande 2014/15:CU6 Familjerätt behandlades, efter bland annat kommittémotion 2014/15:2517 av Sverigedemokraterna, frågan om att göra det möjligt att fastställa faderskapet före ett barns födsel, även för ogifta. På så sätt skulle det tydliggöras att det finns två föräldrar och pappans betydelse för barnet förstärks. Det finns också praktiska fördelar då barnet annars kan hamna i en märklig situation helt utan föräldrar, i det fall att mamman till barnet skulle avlida i samband med förlossningen eller strax efter. Barnet kan också riskera att inte få del av sin arvsrätt efter pappan, i det fall pappan avlider före barnets födsel.

Eftersom det i normalfallet inte görs någon egentlig utredning kring faderskapet, mer än att mamman och pappan får intyga att de är föräldrar, så borde det vara en liten ändring. Det mest logiska vore om man direkt efter en konstaterad graviditet kan registrera faderskapet, i de fall det finns ett önskemål om att göra så, från de blivande föräldrarna.

Ett enigt civilutskott ställde sig bakom ett tillkännagivande till regeringen, om att regeringen skulle göra de förändringar som behövs, för att göra det möjligt för föräldrar att registrera faderskapet före barnets födsel. Men sedan detta tillkännagivande har det varit tyst.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer denna förändring att vara fullt genomförd så att även barn som föds utanför  äktenskapet kan ha en pappa från födseln? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1104 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/03046/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1104 av Mikael Eskilandersson (SD) Fastställande av faderskap för ofödda barn

Mikael Eskilandersson har frågat mig när även barn som föds utanför äktenskapet kan ha en pappa från födseln.

Riksdagen har beslutat att ge regeringen till känna att det bör övervägas om det finns behov av förändringar av den nuvarande ordningen för utredningar om faderskap för ogifta.

Det är viktigt att lagstiftningen utvecklas i takt med samhället i övrigt. Regeringen har tagit en rad initiativ på familjerättens område för att ge alla samma förutsättningar, oavsett val av partner och oavsett vilken familjetyp var och en väljer att leva i. Som ett led i detta arbete avser regeringen att under våren tillsätta en utredning som ska se över om reglerna om faderskap och föräldraskap kan moderniseras.

Stockholm den 20 april 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.