Till innehåll på sidan

Fastighetsbildningens betydelse för bostadsbyggande

Skriftlig fråga 2020/21:2628 av Eric Palmqvist (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-04-22
Överlämnad
2021-04-22
Anmäld
2021-04-23
Svarsdatum
2021-05-05
Sista svarsdatum
2021-05-05
Besvarad
2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

Fastighetsbildningen har stor betydelse för byggandet av bostäder och förvaltningen av vägar, anläggningar och fastigheter. Statliga Lantmäteriet har huvudansvar för dessa frågor. Dessutom finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter, som främst inrättats för att underlätta kommunala detaljplaneärenden och bygglovsprocesser.

På senare tid har ett antal problemindikationer lyfts fram. Exempel på sådana är långa handläggningstider, oskäligt höga och oförutsägbara avgifter och en oklar ansvarsfördelning mellan Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna.

En av problembeskrivningarna är att Lantmäteriets förrättningar i genomsnitt tar mer än ett år att genomföra, vilket har föranlett Justitieombudsmannen, JO, att vid upprepade tillfällen kritisera myndigheten.

En annan problembeskrivning rör ansvarsfördelningen mellan Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna där oklarheter tycks föreligga som en konsekvens av att organisationerna har delvis likartade uppgifter. Lantmäteriet ska stödja de kommunala myndigheterna som det samtidigt har tillsynsansvar för. Kombinationen av statliga och kommunala huvudmän för näst intill identiska verksamheter får ses som unik inom den svenska statsförvaltningen.

Dessa problemindikationer har föranlett Riksrevisionen att initiera en granskning vars resultat kommer att sammanställas i en rapport i februari 2022.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Märta Stenevi:

 

Hur ser regeringen på de problembeskrivningar som har föranlett Riksrevisionen att inleda en granskning, och finns det delar av den problematik som beskrivs som regeringen avser att adressera i väntan på Riksrevisionens granskningsrapport?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2628 besvarad av Statsrådet Märta Stenevi (MP)


Svar på fråga 2020/21:2628 av Eric Palmqvist (SD)
Fastighetsbildningens betydelse för bostadsbyggandet

Eric Palmqvist har frågat mig hur regeringen ser på de problembeskrivningar som har föranlett Riksrevisionen att inleda en granskning och om det finns delar av den problematik som beskrivs som regeringen avser att adressera i väntan på Riksrevisionens granskningsrapport.

Att Riksrevisionen inlett en granskning i syfte att svara på om den statliga fastighetsbildningen är effektiv är något jag välkomnar. Att regelbundet utvärdera och granska verksamhet är nödvändigt för att systemet ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Jag och mina företrädare har vid flera tillfällen tidigare redogjort för problemet med långa handläggningstider, de åtgärder som regeringen och Lantmäteriet vidtagit för att komma till rätta med handläggningstiderna samt vilka effekter dessa åtgärder haft. Kompetensbristen på lantmätare i Sverige är fortsatt ett problem vilket också Statskontoret påpekade i sin rapport Delat ansvar för fastighetsbildningen från 2018. Detta tillsammans med det delade huvudmannaskapet skapar, enligt Statskontoret, inlåsningseffekter och bidrar inte till att resurserna utnyttjas effektivt, vilket gör det svårt att uppnå lika behandling av sakägare avseende pris och handläggningstid. Trots fortsatt kompetensbrist är det därför i sammanhanget glädjande att det i Lantmäteriets årsredovisning för 2020 går att utläsa att handläggningstiden i fem av de sju ärendekategorierna inte har varit så kort de senaste fem åren som de var under 2020. Dessutom avslutas fler ärenden än vad som kommer in, tiden från inkommen till påbörjad handläggning kortas och antalet äldre ärenden har minskat. Detta skapar förutsättningar för mer förutsägbara handläggningstider.

Det är viktigt att fastighetsbildningen är välfungerande och jag är mån om att hela landet har tillgång till en välfungerande och ändamålsenlig fastighetsbildningsverksamhet. Jag ser fram emot Riksrevisionens granskningsrapport.

Stockholm den 5 maj 2021

Märta Stenevi

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.