Extra medel vid slakterikontroll

Skriftlig fråga 2019/20:1493 av Staffan Eklöf (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-06-03
Överlämnad
2020-06-03
Anmäld
2020-06-04
Svarsdatum
2020-06-10
Sista svarsdatum
2020-06-10
Besvarad
2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Ett nytt avgiftssystem för kontroll vid slakt infördes vid årsskiftet. Det har lett till ett par negativa effekter. Fjäderfäbranschen har fått ökade omkostnader, och slakterier på mindre orter riskerar att missgynnas. Det sistnämnda kan förstärka kräftgången för jordbruket i mindre gynnade områden och därmed leda till en fortsatt minskad livsmedelsproduktion i Sverige. Coronakrisen har tydligt visat att vår beredskap inte är god. Egen livsmedelsproduktion är viktig för vår beredskap för andra oväntade kriser.

Livsmedelsverket arbetar nu med att effektivisera avgiftssystemet, och Näringsdepartementet överväger en ny modell för avgifterna till nästa år.

I diskussioner med näringen om behov av extra medel innevarande år för att lindra effekterna av det nuvarande avgiftssystemet redan nu under pågående kris signalerade Näringsdepartementet att sådana eventuellt kunde komma att tilldelas i en vårändringsbudget 2020.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Kommer extra medel att tilldelas i en kommande ändringsbudget under 2020?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1493 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)N2020/01551/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1493 av Staffan Eklöf (SD) Extra medel vid slakterikontroll

Staffan Eklöf har frågat mig om extra medel till slakterikontrollen kommer att tilldelas i en kommande ändringsbudget under 2020.

Ett nytt avgiftssystem för offentlig kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar infördes från den 1 januari 2020. Detta föranleddes bland annat av EU:s nya kontrollförordning (2017/625), som började tillämpas den 14 december 2019. Det nya avgiftssystemet innebär sänkta avgifter för vissa företag, för några företag innebär det inte några större förändringar medan några kan få märkbara avgiftshöjningar jämfört med 2019. Det nya avgiftssystemet ger slakteriföretagen möjlighet att sänka sina kontrollkostnader genom att effektivisera sin verksamhet. Regeringen tillför för 2020 drygt 107 miljoner kronor för nedsättning av slakteriavgifter, vilket innebär att hälften av de totala kostnaderna för slakterikontrollen finansieras med skattemedel.

Livsmedelsverket har i uppdrag att i samarbete med slakteribranschen utveckla och justera avgiftssystemet och ett långsiktigt system ska vara på plats den 1 januari 2021. Utöver det har Livsmedelsverket ett uppdrag att modernisera och effektivisera slakterikontrollen med syfte att skapa konkurrenskraftiga villkor och på sikt även bidra till sänkta avgifter. –

Jag är medveten om att det med anledning av sjukdomen covid-19 är ett stort tryck på såväl slakteribranschen som den övriga livsmedelsbranschen. För att stötta företagen och mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet har regeringen redan beslutat om flera ekonomiska åtgärder och stödpaket.

I nuläget föreslås inga ytterligare medel för detta ändamål, utöver de 107 miljoner kronor som regeringen redan har anslagit för 2020, men jag utesluter inte att ytterligare åtgärder kan bli aktuella.

Stockholm den 10 juni 2020

Jennie Nilsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.