En stärkt konsumenträtt

Skriftlig fråga 2022/23:724 av Tomas Eneroth (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-29
Överlämnad
2023-05-30
Anmäld
2023-05-31
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

En undersökning från Sveriges Konsumenter visar att allt fler kommuner lägger ned eller försämrar sin konsumentvägledning. Sedan förra året har elva kommuner lagt ned sin vägledning, och i ett flertal kommuner är det uppenbart att ambitionsnivån sänkts – endast 93 kommuner erbjuder någon form av fördjupad vägledning, i övrigt är det grundläggande vägledning eller bara rent allmän information som erbjuds. Med tanke på kommunernas svåra ekonomiska läge och det faktum att regeringen inte tycks vara beredd att skjuta till ytterligare resurser i form av ökade statsbidrag finns det en uppenbar risk att ytterligare kommuner tvingas försämra sin konsumentvägledning.

Samtidigt lever vi i en tid då företag och inte minst e-handeln tar till allt aggressivare marknadsföringsmetoder med följd att än fler nekas bytesrätt, får felaktiga prisuppgifter eller tvingas acceptera varor som inte motsvarar uppgiven kvalitet. Konsumenträtten borde alltså snarare stärkas och tillgången till kvalificerad vägledning säkerställas. 

I grunden har självklart handeln och marknaden själva ett stort ansvar, men modellen med kommunal konsumentvägledning, statliga stödfunktioner och Arn har ändå kunnat innebära stärkt konsumenträtt och upprätthållande av normer och regler på marknaden, inte minst sett till att de företag som sköter sig på marknaden inte ska missgynnas. 

När modellen nu blir allt bräckligare till följd av kommunala besparingar finns skäl för regeringen att agera för stärkt konsumenträtt. Det är bra att regeringen gett i uppdrag till Konsumentverket att främja konsumenters prismedvetenhet, men att ensidigt fokusera på konsumenternas skyldigheter att informera sig räcker inte när handeln blir allt aggressivare och det offentliga vägledningsstödet minskar. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att stärka konsumenträtten och förbättra möjligheter till konsumentvägledning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:724 besvarad av Statsrådet Erik Slottner (KD)

Fi2023/ 01804 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:724 av Tomas Eneroth (S)
En stärkt konsumenträtt

Tomas Eneroth har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att stärka konsumenträtten och förbättra möjligheter till konsumentvägledning.

Konsumenter möter komplexa marknader och behovet av information och stöd till i synnerhet mer sårbara konsumenter är stort. Den nationella upplysningstjänsten i Konsumentverkets regi, Hallå konsument, besvarar årligen ett mycket stort antal frågor från konsumenter och dess webbtjänst innehåller omfattande information till stöd för konsumenter. Ytterligare stöd kan fås via de fyra nationella konsumentbyråerna och allt fler konsumenter anmäler också klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Trots att andelen kommuner som väljer att erbjuda konsumentvägledning minskar, är det alltjämt många kommuner som erbjuder konsumentvägledning som omfattar både förebyggande arbete och rådgivning. Därutöver erbjuder Konsumentverket stöd och utbildningsinsatser för den kommunala konsumentverksamheten.

Regeringen gör, i likhet med tidigare regering, bedömningen att fler aktörer behöver engageras i arbetet med att stötta sårbara konsumenter. Till exempel erbjuder pensionärsorganisationerna sedan en tid tillbaka viss konsumentrådgivning, det är bra. Det är också viktigt att grundläggande kunskaper om konsumenträtt och privatekonomi förmedlas i grundskolan, gymnasieskolan och i sfi-undervisningen.

I samband med vårändringsbudgeten aviserade regeringen ett uppdrag till Konsumentverket att förstärka myndighetens stödjande arbete gentemot kommunala budget- och skuldrådgivare. Regeringen föreslog också att bidragen till konsumentorganisationer ökas och att ARN ska tillföras mer resurser.

När det gäller initiativ för att stärka konsumenträtten bedrivs ett omfattande arbete inom EU. Inte minst under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under detta halvår har Sverige aktivt medverkat i arbetet med att föra flera viktiga rättsakter framåt. Konsumentverket har en viktig roll att som tillsynsmyndighet motverka osunda affärsmetoder som riskerar att skada konsumenter och försämra marknadernas funktionssätt. Konsumentverket är också aktivt i de gemensamma tillsynsinsatser som bedrivs på europeisk nivå. En stor majoritet av de företag som är föremål för Konsumentverkets tillsyn rättar sig efter myndighetens beslut och i de fall ärenden drivs i domstol visar utfallet i målen att myndighetens bedömningar håller en hög kvalitet. Domarna bidrar också till viktig praxis för tolkningen av regelverket.

Jag bedömer att det sammantagna stöd som erbjuds konsumenter på lokal och nationell nivå och det konsumentskyddande regelverket i kombination med aktiva tillsynsinsatser ger konsumenter ett gott skydd. Jag följer noga utvecklingen på området, bl.a. med anledning av riksdagens tillkännagivanden om att regeringen bör se över hur den kommunala konsumentvägledningen kan utvecklas.

Stockholm den 7 juni 2023

Erik Slottner

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.