Till innehåll på sidan

En snabbare utbyggnad av elnäten

Skriftlig fråga 2020/21:1220 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-01-11
Överlämnad
2021-01-11
Anmäld
2021-01-12
Svarsdatum
2021-01-20
Sista svarsdatum
2021-01-20
Besvarad
2021-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige är i en situation med tilltagande effekt- och kapacitetsbrist i vårt kraftsystem. Det är något som vi inte befunnit oss i på mycket lång tid. I medier framkom det även nyligen att Vattenfall, som äger regionnäten i Mellansverige, i ett internt dokument konstaterat att det råder ett extraordinärt svårt driftläge i de regionala och lokala näten i Stockholm.

Detta är naturligtvis något som begränsar en önskvärd samhällsutveckling gällande etablerande av bostadsområden, företag och elektrifiering av transportsektorn. Exempelvis har utbyggnaden av Roslags Näsby i Täby kommun, där 1 500 nya bostäder planeras, skjutits fram flera år. 

För att rädda Stockholms stads elförsörjning 2019 tvingades regeringen använda pengar från Sveriges beredskapskassa. Pengarna var bland annat avsedda för en nystart av den elproduktion som regeringens skatt på kraftvärme stängde ned tidigare. Insatsen fungerade för staden och kring den men i Stockholms län är dock läget fortsatt akut.

Som svar på en tidigare fråga riktad till Anders Ygeman om vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att korta tillståndsprocesserna för de nödvändiga utbyggnaderna av elnäten svarade statsrådet att regeringen kommer att återkomma till riksdagen när det gäller förslagen i Nätkoncessionsutredningen, men att han var beredd att vidta ytterligare åtgärder om det skulle bedömas vara nödvändigt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

På vilket sätt kommer statsrådet att agera för att vidta ytterligare åtgärder för att korta tillståndsprocesserna för de nödvändiga utbyggnaderna av elnäten, och avser statsrådet att vidta skyndsamma åtgärder för att lösa den akuta kapacitetsbristen i Stockholms län?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1220 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)


Svar på fråga 2020/21:1220 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
En snabbare utbyggnad av elnäten

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att agera för att vidta ytterligare åtgärder för att korta tillståndsprocesserna för de nödvändiga utbyggnaderna av elnäten, och om jag avser att vidta några skyndsamma åtgärder för att lösa den akuta kapacitetsbristen i Stockholms län.

Inledningsvis vill jag kommentera Mattias Bäckström Johanssons påstående om att staten använt medel ur Sveriges beredskapskassa, vilket inte stämmer. Hur dessa pengar används är reglerat i anslagets ändamål i budgetpropositionen. De ska användas främst till elberedskap och civilt försvar inom energisektorn. De används inte med syfte att åtgärda effektproblem i storstadsområdena.

Som har påtalats tidigare pågår arbetet med Nätkoncessionsutredningen alltjämt på Regeringskansliet där lagförslag tagits fram för att minska ledtiderna i tillståndsprocessen. Det är också känt att Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) inom de kommande tio åren planerar att investera upp till 50 miljarder kronor för att förstärka transmissionsnätet, varav ca 17 miljarder kronor de kommande tre åren. Därtill pågår projektprogrammen Stockholm Ström och Storstockholm Väst vilka enligt Svenska kraftnäts systemutvecklingsplan från 2019 tryggar transmissionsnätets kapacitet i Stockholm på lång sikt. Inom Stockholm Ström uppgraderas även delar av regionnätet i området. Utöver detta bereds även Energimarknadsinspektionens rapport avseende regeringsuppdraget om lokala kapacitetsutmaningar inom Regeringskansliet, vilket bedöms kunna medföra en stärkt lokal leveranssäkerhet.

Jag är medveten om att det finns vissa utmaningar avseende kapaciteten i det svenska elnätet. Samtidigt pågår det mycket arbete för att komma tillrätta med detta. I nuläget bedömer jag att vi bör invänta resultaten av allt detta arbete innan jag anser att några ytterligare åtgärder behöver vidtas. Detta kan förstås ändras om omständigheterna skulle visa sig kräva det.

Stockholm den 20 januari 2021

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.