Till innehåll på sidan

En detaljplan för Katrineberg

Skriftlig fråga 2017/18:1545 av Christian Holm Barenfeld (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2018-06-20
Överlämnad
2018-06-21
Anmäld
2018-06-25
Sista svarsdatum
2018-06-27
Svarsdatum
2018-07-10
Besvarad
2018-07-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Att få fart på bostadsbyggande och utveckla vårt land är en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling. Alltför ofta fördröjs, fördyras och stoppas byggnation av överklaganden på olika nivåer på ett sätt som allvarligt skadar utveckling av såväl städer som landsbygd.

Området Katrineberg har under lång tid nu legat på regeringens bord. Först hanterades frågan av Näringsdepartementet och sedan av Miljödepartementet. Därefter har den såvitt jag förstår skickats mellan departementen. Det är uppseendeväckande att ärendet inom de olika departementen har tagit så lång tid, och det har också kommunicerats att det kan dra ut ytterligare på tiden om man inte är överens mellan de olika departementen. Givet den mycket långa handläggningstiden torde denna oenighet därmed vara ett faktum.

Under tiden detta ärende dras i långbänk inom Regeringskansliet ligger en död hand över ett viktigt bostadsutvecklingsområde i Karlstads kommun. Det är därför mycket angeläget att regeringen skyndsamt kommer till skott och fattar beslut i frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

När kan vi förvänta oss ett besked från ministern, Näringsdepartementet och regeringen i denna för Karlstads bostadsutveckling och tillväxt så viktiga fråga?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1545 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)N2018/03840

/SPN

N2018/03845/SPN

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på frågorna 2017/18:1544 och 1545 av Christian Holm Barenfeld (M) En detaljplan för Katrineberg i Karlstads kommun

Christian Holm Barenfeld har frågat närings- och innovationsministern och miljöministern om när det kan förväntas besked från ministrarna, Närings- och Miljödepartementet och regeringen i fråga om detaljplan för Katrineberg i Karlstads kommun, som är en viktig fråga för Karlstads bostadsutveckling och tillväxt.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Det aktuella ärendet gäller Karlstad kommuns överklagande av Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut att upphäva kommunens beslut att anta en detaljplan med anledning av att strandskydd, enligt länsstyrelsens bedömning, upphävdes i strid med gällande bestämmelser.

Näringsdepartementet eftersträvar att handlägga ärendena snabbt och effektivt utan att rättssäkerheten eftersätts. När det gäller turordningen på ärendena är huvudprincipen den att dessa bör avgöras i den ordning som de kom in till Näringsdepartementet. Jag förstår betydelsen för kommunen och övriga aktörer av att få ett skyndsamt avgörande av den överklagade detaljplanen.

Avsikten är att ärendet ska avgöras så fort som möjligt, men det går inte att utlova när ärendet kan avgöras.

Stockholm den 10 juli 2018

Peter Eriksson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.