Till innehåll på sidan

Elmarknadsinspektionen och elnätsbolagen

Skriftlig fråga 2010/11:551 av Larsson, Lars Mejern (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2011-05-26
Anmäld
2011-05-30
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar anmält
2011-06-14
Besvarad
2011-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 26 maj

Fråga

2010/11:551 Elmarknadsinspektionen och elnätsbolagen

av Lars Mejern Larsson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Den senaste tiden har elnätsbolagens nättariffer varit ett hett debattämne. Å ena sidan står konsumenterna med behovet av långsiktiga spelregler för hushållsekonomin. Å andra sidan är det elnätsbolagens avkastningskrav och deras behov av ett rörligt system för att korrigera den prisutveckling som sker på elmarknaden i stort.

Tidigare under våren anmodades elnätsbolagen av Elmarknadsinspektionen att ansöka om en intäktsram för beräkning av elnätstarifferna för de kommande åren. Men så sent som den 16 maj 2011 återkom Elmarknadsinspektionen med en begäran om kompletteringar till intäktsramen. Nu vill man även ha in uppgifter som rör elnätsbolagens intäkter och utgifter för flera år framåt i tiden. Denna anmodan hänvisar Elmarknadsinspektionen att man är berättigad att begära i enlighet med 5 kap. 2 § ellagen 1997:857.

Många elnätsbolag uppfattar EI:s agerande som att man skarpt har förändrat spelreglerna för nätbolagen. Den enda förklaring som ges är att Elmarknadsinspektionen har rätt att begära denna komplettering i enlighet med ellagen.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag om närings- och energiministern avser att vidta några åtgärder med anledning av Elmarknadsinspektionens agerande.

Svar på skriftlig fråga 2010/11:551 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 14 juni

Svar på fråga

2010/11:551 Elmarknadsinspektionen och elnätsbolagen

Närings- och energiminister Maud Olofsson

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av Energimarknadsinspektionens agerande.

Bakgrunden till frågan är Energimarknadsinspektionens arbete med att fastställa elnätsbolagens intäktsram som reglerar vilka intäkter som bolagen ska tillåtas ta ut under tillsynsperioden 2012 till 2015. Elnätsbolagen har lämnat in förslag till intäktsram till Energimarknadsinspektionen och inspektionen har begärt att elnätsbolagen ska inkomma med kompletterande uppgifter om intäkter och utgifter för flera år framåt i tiden. Som skäl för denna begäran har Energimarknadsinspektionen hänvisat till 5 kap. 2 § ellagen (1997:857).

Som Lars Mejern Larsson väl känner till kan inte jag som minister ha synpunkter på hur Energimarknadsinspektionen bedriver sitt tillsynsarbete i enskilda ärenden.

Av 5 kap. 2 § ellagen framgår dock att elnätsbolagen ska lämna in ett förslag till intäktsram till Energimarknadsinspektionen tillsammans med de uppgifter som krävs för att pröva förslaget. Av 12 kap. 1 och 2 §§ ellagen framgår att Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över bland annat 5 kap. ellagen och att inspektionen har rätt att ta del av de handlingar och uppgifter som krävs för att inspektionen ska kunna bedriva sin tillsyn. Jag kan därmed konstatera att Energimarknadsinspektionen generellt har rätt att begära in de uppgifter som anses vara nödvändiga till exempel vid beslut om elnätsbolagens intäktsram.

Slutligen kan jag konstatera att Energimarknadsinspektionen bedriver en aktiv tillsyn över elnätsföretagens elnätsavgifter. Socialdemokraterna har tidigare kritiserat Energimarknadsinspektionen för att inte vara tillräckligt aktiv inom detta område. Det är därför något överraskande att en företrädare för Socialdemokraterna nu till synes verkar anse att Energimarknadsinspektionens tillsyn är för genomgripande vad gäller elnätsavgifter. För egen del konstaterar jag med tillfredsställelse att Energimarknadsinspektionen arbetar aktivt för att tillse att kunderna får skäliga elnätskostnader, vilket har varit föremål för omfattande diskussioner den gångna vintern.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.