Dumpade kemiska stridsmedel i svenska vatten

Skriftlig fråga 2017/18:1215 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2018-04-20
Överlämnad
2018-04-23
Anmäld
2018-04-24
Sista svarsdatum
2018-05-02
Svarsdatum
2018-05-03
Besvarad
2018-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Kemiska stridsmedel som dumpats på svenskt vatten riskerar att läcka ut när fiskebåtar trålar vid dumpningsplatser. I Östersjön finns dessutom kemiska stridsmedel som dumpats på olika ställen som varken är utmärkta på kartor eller ens kända.

Detta uppmärksammades av Svenska Dagbladet i en artikel den 13 april. I artikeln beskrivs hur merparten av de kemiska stridsmedlen släpptes i havet efter andra världskriget och att detta pågick i liten skala fram till 70-talet. Höljena har eroderat och kemikalierna läcker i olika utsträckning.

Olika projekt har tidigare försökt hantera detta. Det är komplicerat och dyrt.

Trålfisket efter exempelvis den starkt hotade torsken i Östersjön är kritiserat. Det är också uppenbart att trålning i berörda områden medför ökade risker för att gamla kemiska stridsmedel sprids i vattnet. Senapsgas och arsenik kan läcka ut när bottensediment rörs upp.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

På vilket sätt avser ministern att agera inom ramen för sitt uppdrag för att hindra att gamla kemiska stridsmedel sprids i svenska vatten?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1215 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Svar på frågorna 2017/18:1213 och 2017/18:1215 av Sofia Arkelsten (M) Dumpade kemiska stridsmedel i svenska vatten

Sofia Arkelsten har frågat försvarsministern och miljöministern på vilket sätt de avser att agera inom ramen för sina uppdrag för att hindra att gamla kemiska stridsmedel sprids i svenska vatten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara frågorna.

Att förebygga olyckor som involverar minor, ej exploderad ammunition och kemiska stridsmedel är av stor betydelse, eftersom de kan orsaka allvarliga skador på människor, miljö och egendom. En viktig komponent i detta arbete är information till dem som kan tänkas komma i kontakt med sådana föremål. Kustbevakningen, Försvarsmakten och dåvarande Rikspolisstyrelsen fick 2006 och 2007 i uppdrag att ta fram sådan information. Ett informationsmaterial finns tillgängligt på Kustbevakningens webbplats. Materialet innehåller information om riskområden, hur föremålen ser ut och anvisningar om hur man ska agera om man kommer i kontakt med dem. Information finns också på Försvarsmaktens webbplats.

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst till sjöss, vilket innebär att myndigheten förfogar över betydande resurser för att begränsa konsekvenserna av olyckor och utsläpp. När det gäller omhändertagande av minor, ej exploderad ammunition och kemiska stridsmedel samverkar Kustbevakningen med Försvarsmakten.

Stockholm den 3 maj 2018

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.