Till innehåll på sidan

Distanshandel med kvalitetsvin

Skriftlig fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-03-22
Överlämnad
2017-03-22
Anmäld
2017-03-23
Svarsdatum
2017-03-29
Sista svarsdatum
2017-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Socialdepartementet publicerade i höstas en promemoria (Ds 2016:33) som föreslår att privatpersoners möjlighet att köpa vin via e-handel från annat EU-land hindras. Om lagförslaget genomförs kommer det omedelbart att slå ut flera etablerade och lagliga företag som specialiserat sig på ett brett utbud av kvalitetsviner som inte finns i Systembolagets sortiment. Flera av instanserna i den remissrunda som genomförts har haft EU-rättsliga invändningar mot lagförslaget, däribland Svea hovrätt, Kommerskollegium och Advokatsamfundet. Mot den bakgrunden kan det inte uteslutas att någon part väljer att driva frågan till EU-domstolen om Sverige skulle genomföra förslaget i promemorian.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka initiativ eller åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av förslaget i Ds 2016:33?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1105 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01856/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M) Distanshandel med kvalitetsvin

Michael Svensson har frågat mig vilka initiativ eller åtgärder jag avser att vidta med anledning av förslaget i Ds 2016:33.

Inom Socialdepartementet pågår ett arbete med att föreslå en lämplig reglering för distanshandel av alkoholdrycker i Sverige. I det arbetet utgör förslaget i den promemoria som Michael Svensson refererar till ett underlag tillsammans med de förslag som tidigare lämnats av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. (SOU 2013:50) samt Alkoholleveransutredningen (SOU 2014:58). I arbetet beaktas även remissinstansernas synpunkter på dessa tre underlag.

Jag vill inte föregå denna beredningsprocess utan återkommer när regeringen har tagit ställning till hur distanshandel av alkohol på lämpligt sätt bör regleras både med hänsyn till EU-rätten och till den svenska alkoholpolitiken.

Stockholm den 29 mars 2017

Gabriel Wikström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.