Den svenska insatsen i Grekland

Skriftlig fråga 2015/16:1016 av Mikael Cederbratt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-22
Överlämnad
2016-03-22
Anmäld
2016-03-23
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Personal från Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och polispersonal från Kustbevakningen finns bland det som det har uppgetts att Sverige kan komma att bidra med i den akuta situationen som råder i Grekland.

Samtidigt meddelar samtliga myndigheter att de redan har en mycket ansträngd situation och att man kan få svårt att avvara både personal och andra resurser utan att annan verksamhet på hemmaplan blir lidande. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bistå Grekland, och hur kommer dessa att påverka myndigheternas verksamheter på hemmaplan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1016 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/02520/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1016 av Mikael Cederbratt (M) Den svenska insatsen i Grekland

Mikael Cederbratt har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han avser att vidta för att bistå Grekland och hur dessa kommer att påverka Migrationsverkets, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) och Kustbevakningens verksamheter på hemmaplan. Frågan har överlämnats till mig för att jag ska besvara den.

Vi står inför en situation där EU har att hantera en av sina största utmaningar någonsin. Utifrån det läge som råder i Europa med anledning av flyktingsituationen, krävs det därför att alla EU:s medlemsstater bidrar i den utsträckning man kan. Sverige bidrar i pågående insatser i Grekland och Medelhavet och är redo att bistå Grekland ytterligare för att landet ska klara att genomföra överenskommelsen mellan EU och Turkiet.

Både MSB och Kustbevakningen har i uppgift att medverka i internationella insatser. MSB stöder Grekland med resurser inom boende och kontor. Det rör sig om prefabricerade hus och tält. Även expertis inom logistik, koordinering och information kan komma att ställas till förfogande om behov finns. Kustbevakningen kommer att fortsätta att delta i Frontex insatser. Den insats som nu pågår i Grekland förlängs och utökas till att omfatta två patrullbåtar. Kustbevakningen kommer också att bidra med ett spaningsflygplan i Operation Triton i Italien under april.


Migrationsverket bidrar redan i dag med experter till EASO (European Asylum Support Office) och undersöker för närvarande möjligheten till ytterligare bistånd. Med hänsyn till det fortsatt ansträngda läge som råder i den svenska asylprocessen bör Migrationsverkets insats dock utformas så att förmågan att utreda och avgöra asylärenden inte påverkas menligt.

Stockholm den 30 mars 2016

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.