Till innehåll på sidan

Den invasiva amerikanska hummern

Skriftlig fråga 2015/16:1544 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-08-26
Överlämnad
2016-08-29
Anmäld
2016-09-01
Svarsdatum
2016-09-12
Sista svarsdatum
2016-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Den amerikanska hummern är en art som ursprungligen kommer från Nordamerikas ostkust. Ofta är den uppskattad för sin stora storlek – vanligtvis runt 50 centimeter och 1 kilo när den fiskas – men i vissa särskilda fall upp till 1 meter och över 10 kilo. Världen över fiskas och exporteras den, så också till Sverige. 

Det är bra att Sverige importerar och exporterar livsmedel. Att svenska livsmedel med sin låga klimatpåverkan och sitt höga djurskydd får charma utländska konsumenter är önskvärt. Samtidigt behöver Sverige importera livsmedel som inte kan odlas eller födas upp i vårt kalla klimat på ett konkurrenskraftigt sätt. 

I fallet med amerikansk hummer finns däremot en finstilt text. Flera fynd har de senaste åren gjorts av just amerikansk hummer, ute i det vilda. Sedan 2008 har ett femtiotal amerikanska humrar fiskats upp och rapporterats längs Bohuskusten, samtidigt som mörkertalet kan antas vara betydligt större. 

Detta är allvarligt. Dels för att amerikansk hummer sprider dödliga bakteriesjukdomar till europeisk hummer, dels för att den stora amerikanska hummern konkurrerar ut den mindre europeiska hummern, dels för att amerikansk hummer kan ge upphov till hybrider med europeisk hummer och dels för att amerikansk hummer kan leva på större djup och därmed växa i population ostört. 

Under våren begärde Sverige formellt att amerikansk hummer ska föras upp på EU:s lista över invasiva främmande arter. Detta hörsammades tyvärr inte när beslut meddelades i mitten av sommaren. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att komma till rätta med den invasiva amerikanska hummern, efter att Sveriges formella begäran om att föra upp arten på listan över främmande arter inte hörsammats?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1544 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02065/Nm

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1544 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Den invasiva amerikanska hummern

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med den invasiva amerikanska hummern, efter att Sveriges formella begäran om att föra upp arten på listan över främmande arter inte hörsammats.

Inledningsvis vill jag informera om att den EU-interna beredningen av den svenska begäran ännu pågår.

Om amerikansk hummer förs upp på den EU-gemensamma listan över invasiva främmande arter kommer det som huvudregel inte längre att vara tillåtet att föra in levande amerikanska humrar till unionen. Import av kokt eller fryst amerikansk hummer skulle inte påverkas av listningen. Den riskbedömning som ligger till grund för begäran har gjorts av Havs- och vattenmyndigheten. Av riskbedömningen framgår att minst 34 levande amerikanska humrar har hittats längs den svenska västkusten under perioden 2008 till 2015 trots att det varken varit tillåtet att sätta ut eller hålla arten i sump i Sverige. Om den amerikanska hummern etablerar sig i europeiska vatten utgör den ett hot mot den europeiska hummern och andra kräftdjur vilket också kan påverka möjligheterna för såväl yrkesfiske som fritidsfiske av dessa marina arter.

Den 29 juli i år skickade Havs- och vattenmyndigheten in en uppdaterad riskbedömning om amerikansk hummer till EU-kommissionen och det vetenskapliga forum som utsetts för att ge kommissionen råd i vetenskapliga frågor som rör tillämpningen av EU-förordningen om invasiva främmande arter. Andra medlemsstaters experter i det vetenskapliga forumet hade sedan tid fram till den 2 september att lämna eventuella synpunkter på den reviderade riskbedömningen. Riskbedömningen tillsammans med eventuella ytterligare synpunkter från de nationella vetenskapliga experterna kommer ligga till grund för den fortsatta beredningsprocessen. Notifiering till Världshandelsorganisationen (WTO) sker om EU godkänner att amerikansk hummer tas upp i unionsförteckningen över invasiva arter.

Jag vill inte föregripa utfallet av pågående EU-process genom att diskutera alternativa handlingssätt i nuläget.

Jag kan försäkra Jesper Skalberg Karlsson att regeringen tillsammans med berörda myndigheter har en bra framförhållning för alternativa åtgärder om det svenska förslaget att lista amerikansk hummer som invasiv främmande art i EU inte leder fram till ett slutligt godkännande.

Stockholm den 12 september 2016

Karolina Skog

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.