de svältdrabbade i Guatemala

Skriftlig fråga 2000/01:1680 av Larsson, Maria (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-09-11
Anmäld
2001-09-18
Besvarad
2001-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 11 september

Fråga 2000/01:1680

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om de svältdrabbade i Guatemala

Livsmedelsförråden för hundratusentals människor som drabbats av torkan i Guatemala håller på att ta slut. FN varnar för att förråden är tomma om fyra veckor.

Ca 366 000 människor bor i de områden som nu har drabbats hårdast. Torka, missväxt och undernäringen är redan ett faktum. FN:s vädjan om mat eller pengar från givarländer har hittills endast resulterat i ett löfte om motsvarande 22 miljoner kronor i bistånd från USA. 80 miljoner kronor behövs enligt FN för att förhindra att en omfattande svält breder ut sig.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att hjälpa de svältdrabbade i Guatemala?

Svar på skriftlig fråga 2000/01:1680 besvarad av

den 20 september

Svar på fråga 2000/01:1680 om de svältdrabbade i Guatemala

Statsrådet Maj-Inger Klingvall

Maria Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att hjälpa de svältdrabbade i Guatemala.

Jag vill inledningsvis peka på att enligt beräkningar, som gjorts av FN:s livsmedelsprogram (WFP), omfattar torkkatastrofen i Centralamerika fyra länder @ förutom Guatemala även El Salvador, Honduras och Nicaragua @ och uppskattningsvis 1,5 miljoner människor, varav drygt hälften i Honduras. Av dessa beräknas 366 000 personer ha förlorat mellan 50 och 100 % av sina skördar. För denna grupp har WFP gått ut med en regional appell om stöd.

Måndagen den 3 september deklarerade Guatemalas regering katastroftillstånd på grund av den torka som drabbat delar av landet. Av Guatemalas 22 län har 10 drabbats av torkan. WFP räknar med att 13 000 familjer eller ca 75 000 personer i Guatemala riskerar svält. Detta gäller framför allt de grupper av fattiga eller extremt fattiga mayaindianer, som lever nära gränsen till Honduras isolerade från de stora genomfartsvägarna. Guatemalas regering har inkommit med en vädjan till det internationella samfundet om stöd för de program som satts upp för att bistå de drabbade.

Sverige följer utvecklingen genom vår ambassad i Guatemala och Sida och har beredskap för att genomföra insatser. I dagsläget har dock ingen ansökan inkommit från någon enskild organisation för insatser till följd av torkan i Guatemala. Den regionala appell som inkommit från WFP är för närvarande under beredning på Sida som är beredd att ta medel i anspråk för att bistå appellen.

Den torka som drabbat Guatemala och Centralamerika är samtidigt bara det senaste exemplet på hur utsatt och ekologiskt sårbar den centralamerikanska regionen är för de naturkatastrofer, som under de senaste åren drabbat regionen hårt. På hösten 1998 drog orkanen Mitch fram över Centralamerika och åstadkom en oerhörd förstörelse och förluster av människoliv, framför allt i Honduras och Nicaragua men även i El Salvador och Guatemala. En förstörelse som ytterligare accentuerades av den misshushållning med naturresurser som präglade regionen. Bara några månader innan Mitch hade regionen varit utsatt för en svår torka. I fjol drabbades El Salvador av en serie svåra jordbävningar med omfattande materiella förluster och ett betydande antal döda.

Ett resultat av det stora internationella givarmöte som hölls med anledning av Mitchkatastrofen i Stockholm i slutet av maj 1999 var att strålkastaren riktades mot den ekologiska sårbarhet, som utmärker Centralamerika. I den nu gällande regionstrategin för Centralamerika och Karibien för perioden 2001@2005 ökar svenska insatser på naturbruks- och miljöområdet, framför allt genom stöd till regionala program.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.