Till innehåll på sidan

Byggande av skyddsrum vid nybyggnation av flerbostadshus

Skriftlig fråga 2017/18:934 av Gunilla Nordgren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-03-01
Överlämnad
2018-03-01
Anmäld
2018-03-02
Svarsdatum
2018-03-07
Sista svarsdatum
2018-03-07
Besvarad
2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstateras det att de skyddsrum som finns i dag kan ge plats åt 7 miljoner invånare. Samtidigt är vi ungefär 10 miljoner invånare i dag.

MSB konstaterar i rapporten att den verksamhet och de särskilda resurser som tidigare fanns inom det civila försvaret för skydd av befolkningen mot krigets verkningar i dag till stora delar är avvecklade. Under de senaste 15 åren har inga nya skyddsrum byggts, och i dag ges heller inget ekonomiskt stöd för byggande av skyddsrum vid nybyggnation. Det befintliga antalet skyddsrum är inte bara otillräckligt för Sveriges drygt 10 miljoner invånare; det finns dessutom brister i befintlig skyddsutrustning i skyddsrummen, och dessa finns inte alltid där människorna finns. MSB inventerar runt 1 200 skyddsrum per år för närvarande.

Enligt MSB behöver det byggas ungefär 50 000 nya skyddsrum inom de närmaste åren. Men i dagsläget finns det, såvitt jag vet, inga beslut om att öka byggandet.

Det byggs många bostäder i Sverige, och behovet är ungefär 600 000 på tio år. Det vore därför effektivt att bygga nya skyddsrum i samband med de nybyggnationer av flerbostadshus som pågår och planeras framöver.

Nybyggnation är dyrt, vilket påverkar hyrorna, trots att byggbolagen kan söka ekonomiskt stöd. Reglerna tillåter en maxhyra per kvadratmeter som i många fall knappt täcker produktionskostnaden, och byggande av skyddsrum medför givetvis en extrakostnad.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stimulera byggandet av skyddsrum vid nybyggnation av flerbostadshus?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:934 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2017/18:934 av Gunilla Nordgren (M) Byggande av skyddsrum vid nybyggnation av flerbostadshus

Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stimulera byggandet av skyddsrum vid nybyggnation av flerbostadshus.

Sverige har ett försämrat omvärldsläge med säkerhetspolitiska konsekvenser. Sverige ska bygga upp ett modernt totalförsvar med förmåga att möta väpnat angrepp. Planeringen av det civila försvaret har därför återupptagits. Det är angeläget att uppnå en stärkt förmåga hos bevakningsansvariga myndigheter och andra aktörer inom det civila försvaret. För att skapa förutsättningar för dessa aktörer har regeringen i budgetpropositionen föreslagit att det tillförs permanenta medel, vilket för återstoden av innevarande försvarsinriktningsperiod (2018–2020) motsvarar totalt 1,3 miljarder kronor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i september 2017 redovisat ett regeringsuppdrag som syftat till att ta fram en samlad bedömning av befolkningsskyddets förmåga att möta de krav som höjd beredskap kan medföra samt hur det kan anpassas till nutida förhållanden. För närvarande finns det ca 7 miljoner skyddsrumsplatser i landet, som är fördelade på 65 000 skyddsrum med varierande skyddsförmåga. Enligt MSB är det nödvändigt att det tas fram ytterligare underlag för att det ska vara möjligt att bedöma behovet av nyproduktion av skyddsrum.

Jag följer noga det pågående arbetet för att stärka planeringen av det civila försvaret. Frågan om samhällets skyddsrumsbehov ingår i det arbetet. För att närmare kunna bedöma och ta ställning till behovet av olika åtgärder inom det civila försvaret är det dock nödvändigt att det tas fram väl utvecklade underlag. Regeringen kommer noga att följa arbetet med att stärka befolkningsskyddets förmåga vid höjd beredskap och vidta ytterligare åtgärder om det behövs.

Stockholm den 7 mars 2018

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.