Bristfällig kvalitet i nybyggnation

Skriftlig fråga 2016/17:1234 av Nooshi Dadgostar (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2017-04-12
Överlämnad
2017-04-13
Anmäld
2017-04-18
Sista svarsdatum
2017-04-26
Svarsdatum
2017-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I bostadsbristens kölvatten skapas många svårigheter för både samhälle och individ. När desperationen efter en egen bostad blir allt större skapas en marknad för bostäder till varje pris. Den synliga delen av detta är de skenande priserna på bostadsrätter, men det finns också en dold sida: bristfällig kvalitet och hållbarhet i nyproduktion.

Jonas Anund Vogel, doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan, säger till SvD den 11 april 2017 att det är ett utbrett problem med dåligt materialval vid nybyggnation av bostadsrättsfastigheter. Ett exempel är användningen av enstegstätning av fasader, vilket ger stora problem med mögel. Det finns exempel på fler saker som går sönder efter bara några år, eftersom materialet inte håller måttet.

"Det tillåts att skräpbostäder byggs. Man behöver inte ens uppfylla befintliga energikrav. Och man behöver inte bygga med hållbara material, vilket kan innebära renovering efter tio år", säger Jonas Anund Vogel.

Bostadsköparen, som omöjligen kan förväntas ha kunskaper om tekniska lösningar, är i ett underläge.  Det förvärras dessutom av att kring hälften av alla nya lägenheter byggs i jävsliknande situationer där producenten både beställer, bygger och kvalitetskontrollerar bostäderna. Detta skapar en rättsosäker situation.

Regeringen har visserligen tillsatt en utredning om konsumenträttsfrågor på bostadsrättsmarknaden, Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (2015:97). Direktiven fokuserar dock inte på frågor om kvalitet i nybyggnationen, eller de jävssituationer som kan uppstå i byggprojekt. Vinstmaximering i bostadsbyggande framför kvalitetssträvanden riskerar att leda till ett enormt resursslöseri. 

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att säkerställa långsiktig hållbarhet vid nybyggnation?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1234 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/02845/PBB

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1234 av Nooshi Dadgostar (V) Bristfällig kvalitet i nybyggnation

Nooshi Dadgostar har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att säkerställa långsiktig hållbarhet vid nybyggnation.

Nooshi Dadgostar hänvisar i sin fråga till en artikel i Svenska Dagbladet från den 11 april 2017 där forskare varnar för ett systemfel som gör att bostadsrätter byggs med låg kvalitet. I artikeln exemplifieras detta med den bristande uppföljningen av energikraven.

Jag delar oron kring signalerna som kommer om att hållbarhet inte prioriteras vid nyproduktionen av bostäder, i detta fall bostadsrätter. Det finns en risk för ett växande antal byggfel och slarv när produktionen av bostäder ökar kraftigt och bristen på arbetskraft blir allt större. Regeringen arbetar för närvarande med ett antal frågor där förhoppningen är att byggnaders kvalitet kommer att påverkas positivt. Bland annat pågår ett arbete med att utveckla en ny gemensam politik för arkitektur, form och design, ett hållbart bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling. Regeringen har även i budgetpropositionen aviserat en ökning på forskningen om hållbart samhällsbyggande med 50 miljoner kronor från 2018 och 75 miljoner kronor per år från och med 2019. Det pågår också en övergripande översyn av Boverkets byggregler med syfte att modernisera och förenkla regelverket, vilket är viktigt för att förhindra bl.a. dålig kvalitet. Regeringen har därutöver avsatt 10 miljoner kronor årligen till ett informationscentrum för hållbart byggande.

Vad gäller det specifika exemplet om energikraven så vill jag framhålla att Boverket i årets regleringsbrev fått i uppdrag att utreda tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet. I uppdraget ingår att, vid behov, föreslå lämpliga sanktionsmöjligheter när energikravet inte uppnås. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2017.

Vad gäller den specifika frågan kring bostadsrätter så vill jag dock avvakta en analys av förslagen i betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) som nyligen har överlämnats till regeringen. Utredningen lämnar flera förslag som har till syfte att stärka det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar. Regeringen följer givetvis utvecklingen noga i syfte att se om ytterligare åtgärder behövs.

Stockholm den 2 maj 2017

Peter Eriksson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.